» مرجع صالح به رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع ارث

رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع ارث در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

ذیلا یک نمونه از آرای شعب دیوان عالی کشور در این خصوص تقدیم می گردد.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف و خانم ها ط. س با وکالت الف.ر دادخواستی به طرفیت آقای الف.و  به خواسته صدور حکم بر افراز ملک مشاع نسبت شماره ۴۴۱۷ فرعی از اصلی ۱ به شماره ثبت و در صورت عدم افراز و فروش ملک به انضمام خسارات دادرسی و اجرت المثل ملک زمان تصرف خوانده مقوم به مبلغ ۴ میلیون ریال تقویم و اضافه نموده اینجانبان مالک مشاع به ترتیب اسناد مالکیت پیوستی به دادخواست، تقاضای افراز ملک مشاع که از پدر بزرگم آن به ارث رسیده را داریم با توجه به اینکه ملک از سال تا ۸۴ در تصرف خوانده بوده و از حاصل زمین که آن هم مشاع می باشد سهمی به ما تسلیم ننموده است لذا تقاضای افراز و اجبار خوانده به تحویل ملک و در صورت عدم امکان افراز و فروش آن را خواستاریم پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی بناب به ارجاع گردیده و دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده خوانده حاضر نگردیده خواهانها خانمها س.و.ط.س در دادگاه حاضر و اظهار داشتند که پدر بزرگمان در سال ۸۳ و پدرمان در سال ۸۹ فوت نموده خوانده (عموی ناتنی) املاک موضوع خواسته را تصرف نموده و تحویل نمی‌دهد قبلا دادخواست تقسیم ماترک داده بودیم که رسیدگی شد ولی باز هم ملک را تحویل نمی دهد سپس دادگاه با اعلام ختم دادرسی طبق دادنامه شماره ۷۱۷... اجمالاً چنین رای داده است 

در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت آقای ح.س به خواسته افراز پلاک ۴۴۲۷ فرعی نظر به اینکه افراز املاک مشاع دارای سابقه ثبتی در صلاحیت واحد ثبتی محلی است که مرجع مزبور پس از بررسی موضوع و در صورت غیر قابل افراز بودن ملک مبادرت به صدور تصمیم در این خصوص می نماید و فروش ملک مشاع نیز پس از صدور تصمیم اداره ثبت بر غیر قابل افراز بودن ملک میسور خواهد بود که با این وصف شق اخیر خواسته نیز در وضعیت کنونی قابلیت رسیدگی ندارد لذا در خصوص قسمت اول خواسته به لحاظ صلاحیت اداره ثبت قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی مرجع مزبور صادر میگردد قسمت اخیر خواسته نیز چون متکی به تصمیم واحد ثبتی نمی‌باشد با صدور قرار عدم استماع دعوی مردود اعلام می شود سپس پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد. رای دیوان تصمیم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بناب در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به دادخواست خواهان ها و اظهارات نامبردگان در جلسه ۹۱/۰۸/۲۷ دادگاه دائر به این که ملک مشاعی را از پدر بزرگ شان به ارث برده اند موجه نبوده و رسیدگی به دعوی مطروحه طبق رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۹۰/۰۲/۲۰ در صلاحیت رسیدگی دادگاه می‌باشد علی هذا ضمن نقض رای شماره ۷۱۸_ ۹۱/۰۸/۲۷ شعبه دوم دادگاه عمومی بناب با تشخیص صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر است پرونده اعاده گردد رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور_مستشارشعبه سعیدی نقیب الحسینی

کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ