» تاثیر فوت طرف قرارداد در سرنوشت قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت بنا شخصیت سازنده مانند کارهای هنری انجام تعهد توسط شخص خاص موضوع تعهد است علت عمده عقد نیست بنابراین فوت وی موجب انفساخ قرارداد نمیشود.

در زیر یک نمونه از آرای محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۱۱۲۳۰۰۱۶۶ مورخ:۱۳۹۳/۰۲/۱۰

                                                 رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ب.م با وکالت آقای به طرفیت آقایان و خانمها .الف.م.و.ت.وراث مرحوم ش.الف وراث مرحوم مرحوم همگی الف.الف.و اداره امور سرپرستی دایر به تایید فسخ و بی اعتباری قرارداد عادی مورخ۸۷/۰۲/۲۴ و تحویل و خلع ید از پلاک ثبتی۲۱۰/۶/۶۸۷۲ مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال و صدور حکم ابطال سند رسمی و ادعای مالکیت به شش دانگ و ابطال وکالتنامه رسمی ۸۸/۰۲/۲۴ دفترخانه..... تهران مقوم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال با این توضیح که قرارداد مشارکت ۸۸/۰۲/۲۴ مورث خواندگان تعهد به تکمیل و ساخت بنای مورد قرارداد مشارکت نموده ولی چون 

شخص نامبرده موثر در وقوع عقد بوده خواستار ابطال قرارداد و سند تنظیم شده می باشند. نظر به اینکه اصولا ساخت و ساز ملک شخصیت طرف مقابل به سازهای ندارد و در نظر عرف اقداماتی از قبیل هنری و افعالی که ظرفیت خواص می‌طلبد ممکن است که ظرفیت خواص می‌طلبد ممکن است بدین گونه باشد در نتیجه فوت سازنده موجبات نقض و فسخ قرارداد را فراهم نمی سازد و از طرفی در قرارداد مشارکت قید شده سازنده قبل از تکمیل و ساخت ملک حق فروش ندارد ولی در وکالتنامه هایی که مالکبه شماره ۲۰۰۹_۱۳۸۸/۱۱/۱۴ در دفترخانه....تنظیم نموده اختیار انتقال ملک را به آقای ف.د. تفویض نموده و تاریخ آن موخر از تاریخ عقد مشارکت می باشد.بنابراین خواسته غیر قابل پذیرش و حکم به بطلان آن صادر می گردد.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است. رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران_خرمی زاده

وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ