» شرایط وصیت نامه خودنوشت در صورت بی سوادی موصی

اگر موصی سواد نوشتن نداشته لیکن به اراده کامل و خواست وی متن وصیت نامه توسط شخص دیگری تنظیم شده و به امضای موصی رسیده است هرچند شرایط وصیت خود نوشت را مطابق قانون امور حسبی ندارد ولی معتبر و قابل اجرا است و دعوی ابطال آن مردود است.

در زیز دو نمونه از آرای محاکم بدوی و تجدیدنظر در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۵ مورخ:۱۳۹۲/۰۱/۳۱

                                                    رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای .ر.ع با وکالت آقای .م.ق.و.م.ل.به طرفیت خواندگان ۱_ش.۲_م.الف۳_غ.۴_غ.۵_م.۶_.ب۷_ش.۸_ز. همگی ع. به خواسته صدور حکم به ابطال وصیت نامه مورخ ۸۹/۰۴/۰۵ به استناد عدم رعایت مفاد ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی از توجه به جامعه اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه و صیت نامه موصوف و اظهارات وکلای خواهان نظر به اینکه وصیت نامه خود نوشت باید به خط موصی ( وصیت کننده) باشد که در مانحن فیه وصیت نامه مذکور به خط موصی آقای (الف.ع مورث طرفین) می‌باشد و بدین لحاظ مفاد ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی رعایت نگردیده و نظر به عدم هرگونه دفاع از ناحیه خواندگان لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی حکم به ابطال وصیت نامه مورخ ۸۹/۰۴/۰۵صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است. رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران _رضائی فر رای دادگاه تجدید نظر خواهی خانم م.ک.به وکالت از آقایان و بانوان ۱_ش. ۲_غ.۳_م.۴_م۵_ش.۶_ز.۷_ب.۸_م.همگی ع. به طرفیت آقای .ر.ع نسبت به دادنامه شماره ۹۱۸۹۴ در پرونده کلاسه ۱۰۴۷۳ که مسبوق به دادنامه شماره ۶۳۷۹۱بوده و طی آن حکم بر ابطال وصیت نامه به خواسته ابطال وصیت نامه مورخ ۸۹/۰۴/۰۵ صادر شده است وارد و موجه هست زیرا متوفی در زمان حیات در حضور شهود وصیت نامه را تنظیم کرده و به دلیل بی سواد بودن توسط احد از طرفین دعوی مکتوب گردیده و حتی احد از شهود در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و امضای وی توسط سردفتر گواهی شده است علی هذا نظر به اینکه رای تجدیدنظرخواسته بر خلاف اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده است لذا در خور نقض است دادگاهی ضمن نقض آن مستندا به مواد ۱۱۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران_مستشار دادگاه پورفلاح_زیوری

کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ