» شرایط اعتراض به نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر ارث

رسیدگی به خواسته اعتراض به نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر ارث و اجرای آن بدواً در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و قبل از رسیدگی هیات مذکور شکایت شاکی قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۹۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵

                                        رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و توجها به اینکه شاکی به نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر ارث خود و متعاقباً اجرای آن معترض می باشد لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد و قبل از رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت شاکی قابلیت استماع در دیوان را ندارد با توجه به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه سبزواری نژاد _رشیدی

کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ