» تعیین سهم الارث از دیه در فوت همزمان

تقسیم سهم الارث دیه

مردی به علت عدم رعایت مقررات در ساخت و ساز ساختمان و منهدم شدن آن موجب فوت همسر و سه فرزند خود می شود سبق و لحوق فوت آنان معلوم نیست کیفیت تقسیم ارث و سهم الارث آنان از دیه چگونه است ؟ 

نظرهای ابرازی : 

نظر اول : در قتل خطایی 

قاتل از دیه ارث نمی برد ؛ اما از سایر ماترک ارث می برد. نظر دوم : ارث حاصل از دیه و نیز ارثی که آنان از یکدیگر می برند به ورثه اختصاصی هرکدام می رسد و سایر ما ترک میان وراث علی ما فرض الله تقسیم می‌شود. نظر سوم : در فرض سوال احتمالات مختلفی وجود دارد که باید محاسبه شود اینکه مادر قبل از اولاد فوت شده باشد یا برعکس شقوق مختلف آن باید مورد بررسی قرار گیرد. نظر کمیسیون نشست قضایی ۵ : با توجه به ماده ۸۷۳ قانون مدنی چون در موارد غرق و هدم اشخاصی که فوت شده اند از یکدیگر ارث می برند و نظر به اینکه با توجه به ماده ۸۸۰ قانون مدنی صرفاً قتل عمد از موانع ارث می باشد بنابراین دیه و ماترک بر طبق قواعد ارث و بارعایت ماده ۸۷۳ قانون مدنی تقسیم خواهد شد.

کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله