» نفی نسب مدعی توارث از سوی وصی

نفی نسب_وصی

بین وصی و شخصی که مدعی است تنها ورثه متوفی می‌باشد دعاوی کیفری طرح و وصی منکر انتساب نسب مدعی توارث به موصی شد آیا امکان تقدیم دادخواست برای نفی نسب برای وصی وجود دارد؟

نظر اکثریت :

وصی حق دارد با تقدیم دادخواست نفی نسب مدعی توارث را نفی کند زیرا : 

حسب قواعد حاکم بر آیین دادرسی مدنی از جمله ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ذی‌نفع یا نمایندگان آنها می‌توانند 

 

در دادگاه ها مبادرت به طرح دعوا کنند و به موجب ماده ۵۲ قانون مرقوم یکی از اشخاصی که به عنوان نماینده امکان طرح دعوا برای وی فراهم است شخص وصی است و مواد ۲ و ۵۹ همین قانون از نماینده قانونی قیم و وکیل نام می‌برد به منظور وصی نیز می باشد . به موجب ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی وصی حق درخواست تقسیم ترکه را دارد و بدیهی است که در صورت طرح دعوا می‌تواند به ادعای شخصی که مدعی ورثه بودن شده پاسخ دهد و نسبت وی را نفی کند زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و ماده ۲۶۱ همین قانون در تصفیه ترکه همین مطلب را مقرر می دارد چنین استنباط می شود که در بعضی موارد وصی می تواند در صورت تردید در نسب ورثه لزوم آن را انکار و اثبات کند خصوصا در صورتی که علیه وصی دعوا مطرح شود که وصی منکر ذی نفع بودن مدعی طرح دعوا با لحاظ وجود رابطه نسبی باشد. نظر اقلیت : وصی حق نفی نسب اولاد را ندارد زیرا در موارد ۵۹ و بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از وصی به عنوان نمایندگان اشخاص نام برده نشده است به علاوه انکار نسب یک شخص در واقع نفی ولد می باشد که باید از سوی والدین به عمل آید نه از سوی اشخاص ثالث که در این خصوص نفع وضروری عایدشان نمی‌شود و مقررات مواد ۱۱۵۸ به بعد قانون مدنی نیز موید همین امر است. نظر کمیسیون نشست قضایی ۱ : شخصی که مدعی است وارث منحصر به فرد متوفاست برای استیفای ماترک باید وفق مقررات قانون امور حسبی درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از دادگاه کند و در صورتی که متوفی وصیت کرده و وصی معین نموده باشد با توجه به مواد ۸۵۸ و ۶۱۹ و ۶۲۲ قانون مدنی از آنجا که وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او باشد حکم امین را دارد و امین باید اموال را به اهلش در مورد مطروحه وارث متوفی برساند درصورتیکه وصی منکر وراثت مدعی وراثت باشد می تواند به درخواست او در زمینه تحصیل گواهی حصر وراثت اعتراض کند که از املا ک ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی این مطلب استفاده می‌شود موضوع نفی نسب که در سوال مطروحه عنوان گردیده راجع به انکار نسب است که در این مورد فقط پدر و مادر ادعای مدعی نسب می توانند به عنوان نفی ولد اقامه دعوا کنند والا همین‌قدر که موصی به درخواست تصدیق انحصار وراثت مطروحه از جانب مدعی وراثت اعتراض کند و دلایل اعتراض خود را هم ارائه نماید به تکلیف قانونی خود عمل کرده است.

کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله