» برای تقاضای تقسیم ارث کجا مراجعه کنیم ؟

با توجه به اینکه دعوای تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است بنابراین دادگاه صالح جهت رسیدگی آن دادگاه آخرین محل اقامت متوفی بوده و صرف محل فوت مذکور در گواهی انحصار وراثت نمی تواند معیار تعیین صلاحیت محلی باشد.

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۷۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۵ ق.ح الف.ل و ف.ش به طرفیت الف و ن.ل مبادرت به تقدیم درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ماترک پدری کرده اند و توضیح داده اند که پدرشان در تاریخ ۱۳۷۰/۹/۲۱ فوت و اموالی از وی باقی مانده که در اختیار خواندگان است و حاضر به تقسیم آن نمی باشند. درخواست رسیدگی و اضافه کرده اند که مورث آنان در اقامتگاه دائمی خود در روستای کمال آباد فوت نموده است شعبه اول دادگاه عمومی نیز به استناد ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی دادگاه صالح را دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی تلقی و چون گواهی حصر وراثت از محاکم تهران صادر شده است لذا دادگاه تهران را صالح دانسته است شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران هم طی قرار شماره ۱۰۰۵_۹۱/۱۰/۳۰ محل اقامت دائم را کمال‌آباد تلقی و به اعتبار دادگاه عمومی نیز از خود نفی صلاحیت کرده است.

رای دیوان

نظر به اینکه تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است و طبق ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی دادگاه صالح به آن دادگاه محل اقامت متوفی است چون گواهی حصر وراثت صادره دلالت بر محل فوت مورث دارد و تحقیق دیگری هم در این باره نشده است و قبل از رفع ابهام حل اختلاف مطروحه مقدور نیست لذا پرونده به دادگاه عمومی نیز ارسال می‌شود تا درباره محل فوت و دفن و آخرین محل اقامت وی بررسی و عند الاقتضاء تحقیق محلی صورت پذیرفته و تصویر گواهی فوت پیوست گردد سپس برای اتخاذ تصمیم پرونده اعاده گردد.

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور- مستشار-شاملو-غفارپور

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله