» حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی به خواسته اعلام حجر

حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی به دعوای حجر

دادگاه در رسیدگی به دعوای حجر مبسوط الید است و باید تحقیق کامل در خصوص این موضوع به عمل آورد.وکیل تهران در امور ارث

مستندات مواد ۱۴ و ۵۷ قانون امور حسبی

وکیل متخصص در ارث-09194504079

 

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۹۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

خلاصه جریان پرونده

با پیشنهاد اداره سرپرستی دادگستری کرمانشاه مبنی بر صدور حکم حجر خانم م.م شعبه هفتم دادگاه خانواده کرمانشاه باعنایت به اوراق و محتویات پرونده کلاسه ۹۰/۳۰ اداره سرپرستی دادگستری کرمانشاه تحقیقات به عمل آمده گواهی پزشکی قانونی و اظهارات خواهان و عدم وجود مانع قانونی حکم حجر نامبرده را طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۳۱۰۷۰۰۹۵۷ صادر و شروع آن را از تاریخ ۷۶/۱۲/۱۴ اعلام می دارد خانم م.م از این رای تجدید نظر خواهی نموده که شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۳۲۵۲۰۰۵۶۰ اعتراض را موجه ندانسته و رای تجدید نظر خواسته را تایید می نماید آقای ح.ج به وکالت از خانم م.م از این رأی فرجام خواهی نموده با اظهار به اینکه موکله در حال حاضر در صحت و سلامت کامل جسمی و عقلی و روحی روانی قرار دارد و پس از فوت پدرش در سال ۷۶ دچار افسردگی شده و همان مدارک به پزشکی قانونی ارائه گردیده و موضوع بر اساس تعارض منفعت با شوهرش مطالبه مهریه می باشد تقاضای ارجاع امر به کمیسیون پزشکی قانونی را می نماید پرونده پس از ابلاغ دادخواست به فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال و در این مرحله خانم م.م لایحه ای تقدیم و ضمایمی پیوست نموده است و پرونده به لحاظ اینکه سابقه اداره سرپرستی پیوست نبوده اعاده شده است شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه پس از مکاتبات مکرر در مورد خواسته دیوان عالی کشور با توجه به پاسخ شماره ۲۴۱۴_ ۹۱/۱۱/۱۶ دادسرای عمومی کرمانشاه طی صورتجلسه مورخ ۹۱/۱۲/۹ گزارش نموده است که سابقه دیگری موجود نیست مدارک و مستندات همان است که فعلا در پرونده موجود می باشد لذا برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.

رای دیوان

حجر از امور حسبی است و رسیدگی به آن طبق ماده ۲ قانون امور حسبی تابع همین قانون است مگر استثناء شده باشد حسب مواد ۱۴ و ۵۷ قانون مرقوم دادگاه در رسیدگی به حجر و تحقیق جامع الاطراف در این باره مبسوط الید است به دلایل و مدارک ارائه شده راجع به آن باید رسیدگی شود فرجام خواه در مرحله تجدیدنظر و بعداً در مرحله فرجامی در رد حجر خود استناد و مدارک تحصیلی و گواهی مهارت خود استناد و توضیح داده که محجور نیست صرفاً هنگام فوت پدرش مدتی افسرده شده آنهم پس از درمان بهبود یافته است لذا اداره زندگی و امور خانه و مادرش با اوست گذشته از آن علت طرح هجرت را در دادسرا اقدام شوهر قلمداد کرده و اجاره نموده که هدف از آن منتفی شدن مهریه اش است به علاوه وکیل وی مدعی گردیده که به جای وی فرد دیگری در کمیسیون حضور یافته است علی هذا اقتضا دارد دادگاه تجدید نظر با توجه به تصویر مدارک تقدیمی در مورد فرجام خواه از مراکزی که موفق به اخذ گواهی مهارت در کار شده وضعیت روحی او را استعلام و با توجه به مواد قانونی یاد شده و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی برای کشف حقیقت از شهود تعرفه شده تحقیق و عند لزوم پس از تحقیق محلی و اختیار خود فرجام‌خواهی نظریه کمیسیون پزشکی بالاتر را جلب سپس با توجه به نتیجه حاصله مبادرت به صدور رای کند نظر به مراتب یاد شده دادنامه صادره به علت نقض رسیدگی و تحقیقات مستند به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون مرقوم نقض و رسیدگی بعدی وفق بند‌های الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به شعبه صادرکننده رای تفویض می شود..

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور-مستشار غفارپور-شاملو

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله