» شکایت از سازمان ثبت احوال برای گواهی فوت

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای الزام به صدور گواهی فوت اداره ثبت احوال است نه دادگاه عمومی حقوقی

مستندات : ماده ۱ قانون ثبت احوال

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۵۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ خلاصه جریان پرونده اوراق پرونده حکایت دارد که ع.د و غیره دادخواستی به طرفیت رئیس ثبت احوال سنگر به خواسته الزام به صدور گواهی فوت به دادگاه سنگر تقدیم داشته که جهت رسیدگی به شعبه دوم ارجاع شده است دادگاه پس از بررسی پرونده به شرح دادنامه ۰۰۰۱۲۹_۹۲/۳/۲۰ رسیدگی به موضوع را به استناد ماده یک قانون ثبت احوال در صلاحیت اداره ثبت احوال سنگر دانسته است بر این اساس از خود نفی صلاحیت نموده و با صالح دانستن مرجع مذکور پرونده را در اعمال ماده ۲۸ ق.آ.د.م به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید.

هیات شعبه تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد.

رای دیوان

نظر به خواسته خواهان محتویات پرونده و استدلال دادگاه قرار عدم صلاحیت شماره ۰۰۰۱۲۹ مورخ ۹۲/۳/۲۰ صادره از شعبه دوم دادگاه سنگر خالی از ایراد می باشد علی هذا قرار تایید و پرونده اعاده می گردد .

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور-مستشار احمدی-شمس

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله