» مقررات تقسیم ارث در دادگاه

رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه غیرمنقول در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است هر چند قسمتی از آن در مالکیت اشخاص دیگری قرار داشته و جز ترکه محسوب گردد.

مستندات : رای وحدت رویه ۷۱۹_ ۹۰/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ۹۲/۳/۸ آقای م.ق دادخواستی به طرفیت بانوان ع.غ و ... به خواسته افراز شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مشاع دارای پلاک ثبتی ۴۷/۶۷۷۵ بخش ۱۱ تهران به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده اینجانب مالک پنج دانگ از شش دانگ آپارتمان مذکور هستند به استناد سند مالکیت چهار دانگ و به استناد وکالت بلاعزل از آقای م.ض که وارث ۲/۵ از دو دانگ موروثی باقی مانده از شش دانگ ملک مزبور می باشم و خواندگان نیز مالک ۳/۵ از دو دانگ موروثی ملک فوق می باشند با توجه به اینکه امکان استفاده هم زمان از ملک یا خواندگان وجود ندارد و دادخواست قبلی من مبنی بر درخواست فروش ملک مردود اعلام شده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم پرونده در شعبه ۸۷ دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است دادگاه نظر به اینکه تمامی ملک موروثی نمی‌باشد از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۱۹_۹۰/۲/۳۰ خروج موضوعی دارد و در این حالت طبق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع رسیدگی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل است و به اعتبار شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است .

رای دیوان

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۱۹_۹۰/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه غیر منقول بر عهده دادگاه است در پرونده حاضر هر چند قسمتی از ملک مشاع در مالکیت اشخاص دیگری قرار دارد و جزء ترکه محسوب نمی گردد این امر تلقی صلاحیت دادگاه نیست نظر به اینکه انجام عمل تفکیک و تقسیم در دو مرجع امر تفکیک را با اشکال مواجه می سازد و اولی این است که تقسیم ملک در دادگاه به عمل آید لذا قرار عدم صلاحیت شماره ۲۳۲_۹۲/۳/۱۱ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی تهران بر خلاف موازین قانونی صادر شده و با تشخیص صلاحیت دادگاه آن را نقض و مقرر می دارد پرونده به منظور ادامه رسیدگی به شعبه یاد شده اعاده شود.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور-مستشار سعیدی-خوشوقت

فرم ارسال نظر



آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله