خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


وکیل سفته


ممنوع الخروج نمودن شوهر بابت مهریه

ممنوع الخروج نمودن شوهر بابت مهریه

1-براساس قانون اجرای مفاد اسناد رسمی می توان مطالبات مندرج در سند رسمی را از طریق دوایر اجرای ثبت مورد مطالبه قراردادو از آنجا که سند عقد نامه سند رسمی محسوب میگردد ،ل...

نظر ۰ بازدید ۸۵۰