» ممنوع الخروج نمودن شوهر بابت مهریه

1-براساس قانون اجرای مفاد اسناد رسمی می توان مطالبات مندرج در سند رسمی را از طریق دوایر اجرای ثبت مورد مطالبه قراردادو از آنجا که سند عقد نامه سند رسمی محسوب میگردد ،لذا مشمول همین قانون میشود.


2-با توجه به اینکه مهریه زن در عقدنامه قید گردیده ،بنابر این وی میتواند مهر خودرا از طریق آن دفترخانه ای که  ازدواج خود در آن به ثبت رسانده ،مهریه خود را از شوهرش مورد مطالبه قرار دهد.

دو نوع حق در این راستا برای زن پدید می آید :
الف :تقاضای ممنوع الخروجی شوهرش را نماید.
ب :اموال  وی را با رعایت مستثنیات دین توفقیف و در نهایت به مزایده و فروش بگذارد.

بنابراین زنی که شوهرش مالدار نبوده و یا وی قادر نباشد مالی از وی معرفی نماید ،اما به دلایل مختلف همسرش قصد خروج از کشور را داشته باشد ، (همانند اقتضای شغلی و یا مسافرت و...) در این صورت به درخواست زن تا زمان تادیه کامل دین خود ممنوع الخروج میماند. و قادر به خروج از کشور نخواهد بود ویا چنانچه در کشور خارج سکونت دارد و یا قصد باز گشت به ایران را داشته باشد ،در هر حال به محض بازگشت ممنوع الخروج بوده و امکان بازگشت مجدد وی به خارج وجو ندارد.
سوال چه کسانی را نمیشود ممنوع الخروج نمود؟
پاسخ :براساس  ماده 17 قانون گذرنامه  ،و رای وحدت رویه  شماره 3330  مستفاد از ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و همینطور رای وحدت رویه شماره ه/80/376 مورخ 1380 دیوان عدالت اداری افرادی، که لازمه اشتغال آنها مسافرت به خارج از کشور باشد ،را نمیتوان ممنوع الخروج نمود و یا اگر بشوند میتوان آنرا رفع نمود.

سوال :آیا مهریه مطالبه شده در اجرای ثبت را میتوان اقساط نمود ؟

پاسخ :بله بر اساس رای وحدت رویه  دیوان عالی کشور و همینطور مادتین 20 و 21 قانون اعسار ، مدیون (شوهر ) میتواند دادخواست خودرا در محل اقامت خود مطرح نماید.

سوال :آیا با تقسیط مهریه ممنوع الخروجی مرتفع میگردد ؟

پاسخ :خیر حتی در صورت اقساط ، باز هم شوهر ممنوع الخروج میماند و تنها میتواند با ارایه ضمانت معتبر ، طی شش ماه یک بار از کشور خارج شود.

نکته 1:مطالبه مهریه از طریق دوایر اجرای ثبت،زندان برای شوهر به همراه ندارد.
نکته 2 :نمیتوان کل مهریه را همزمان  از طریق اجرای ثبت و دادگاه مورد مطالبه قرارداد.
نکته 3 :میتوان بخشی از مهریه را از طریق ثبت و بخشی را نیز از طریق دادگاه مورد مطالبه قرارداد.


آخرین مطالب این وبلاگ