خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


وکیل متخصص در ارث


ایجاد حق سکونت برای زوجه بعد از فوت زوج

ایجاد حق سکونت برای زوجه بعد از فوت زوج

ایجاد حق سکنی برای زوجه و در حیات زوج با تایید ورثه و تقاضای وراث برای فروش ملک وصیت تملیکی _ حق سکنی سوال (۴۴۴): شخصی در زمان حیات خود نوشته ای مرقوم داشته است به این مض...

نظر ۰ بازدید ۳۵۴
شرایط انتخاب مادر به عنوان وصی طفل

شرایط انتخاب مادر به عنوان وصی طفل

ولی خاص سوال (۴۴۳) : طبق ماده ۱۱۹۴ قانونی مدنی پدر جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود حال در صورتی که پدر و یا جد پدری برای بعد از فوت خود م...

نظر ۰ بازدید ۴۰۸
شرایط تعیین وصی توسط یکی از ورثه

شرایط تعیین وصی توسط یکی از ورثه

تعیین وصی سوال: در صورتی که وصی فوت کند و یکی از ورثه وصی متوفی یا وکیل آنان تقاضای تعیین وصی کند تکلیف دادگاه چیست ؟ اتفاق نظر : با توجه به مفاد مواد قانون مدنی در ب...

نظر ۰ بازدید ۳۳۶
مرجع رسیدگی به ادعای مالکیت بر اموال مورث

مرجع رسیدگی به ادعای مالکیت بر اموال مورث

رأی وحدت رویه شماره 579 هیأت عمومی دیوانعالی کشور گاها اتفاق افتاده که پس از اینکه فردی فوت نموده و اموالی نیز از وی به جامانده اعم از ملک و آپارتمان و امثالهم ،و تعدا...

نظر ۰ بازدید ۶۹۴
اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای طفل نامشروع

اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای طفل نامشروع

اخذ شناسنامه همیشه محل اختلاف در رابطه با فرزندی بوده که از روابط نامشروع به دنیا آمده به نحوی که دررهیچ کجای قانون ثبت احوال در مورد اخذ شناسنامه در مورد اینگونه فرز...

نظر ۰ بازدید ۹۶۰
ممنوع الخروج نمودن شوهر بابت مهریه

ممنوع الخروج نمودن شوهر بابت مهریه

1-براساس قانون اجرای مفاد اسناد رسمی می توان مطالبات مندرج در سند رسمی را از طریق دوایر اجرای ثبت مورد مطالبه قراردادو از آنجا که سند عقد نامه سند رسمی محسوب میگردد ،ل...

نظر ۰ بازدید ۸۵۰