» شرایط تعیین وصی توسط یکی از ورثه

تعیین وصی

 سوال:

در صورتی که وصی فوت کند و یکی از ورثه وصی متوفی یا وکیل آنان تقاضای تعیین وصی کند تکلیف دادگاه چیست ؟

اتفاق نظر : 

با توجه به مفاد مواد قانون مدنی در باب وصیت به نظر می رسد درخواست تعیین وصی از دادگاه فاقد توجیه قانونی است زیرا وصیت از ناحیه موصی یا میت در زمان حیات خود وی صورت می‌گیرد و در واقع سفارشی است که نسبت به ثلث ماترک نفوذ دارد و قانون‌گذار جعل وصی از ناحیه حاکم را پیش بینی نکرده است لذا چنین دعوایی قابلیت استماع را ندارد.

 

                                          نظر کمیسیون 

نشست قضایی (۵) : در صورتی که موصی در وصیت نامه چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کرده باشد و یا اینکه در صورت تعیین وصی واحد اختیار انتخاب به او تفویض نکرده باشد انتخاب وصی از ناحیه دادگاه محمل قانونی نداشته و در نتیجه اتفاق نظر نشست قضایی دادگستری بابلسر تایید می شود.

کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله