خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


وکالت تخصصی ارث


ایجاد حق سکونت برای زوجه بعد از فوت زوج

ایجاد حق سکونت برای زوجه بعد از فوت زوج

ایجاد حق سکنی برای زوجه و در حیات زوج با تایید ورثه و تقاضای وراث برای فروش ملک وصیت تملیکی _ حق سکنی سوال (۴۴۴): شخصی در زمان حیات خود نوشته ای مرقوم داشته است به این مض...

نظر ۰ بازدید ۳۵۴
شرایط انتخاب مادر به عنوان وصی طفل

شرایط انتخاب مادر به عنوان وصی طفل

ولی خاص سوال (۴۴۳) : طبق ماده ۱۱۹۴ قانونی مدنی پدر جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود حال در صورتی که پدر و یا جد پدری برای بعد از فوت خود م...

نظر ۰ بازدید ۴۰۸
شرایط تعیین وصی توسط یکی از ورثه

شرایط تعیین وصی توسط یکی از ورثه

تعیین وصی سوال: در صورتی که وصی فوت کند و یکی از ورثه وصی متوفی یا وکیل آنان تقاضای تعیین وصی کند تکلیف دادگاه چیست ؟ اتفاق نظر : با توجه به مفاد مواد قانون مدنی در ب...

نظر ۰ بازدید ۳۳۶