» وصیت به پرداخت هزینه خواندن نماز و روزه از طریق فروش ملک

بازگرداندن مازاد وصیت به ورثه در صورت تحقق امور مربوط به وصیت

 وصیت ثلث ماترک

سوال (۴۴۵) : در صورتی که شخصی موصی شش دانگ یک باب خانه را تحت عنوان وصیت اعلام کند که پس از فوت وی وصی خانه را به فروش رسانده و مثلاً برای وی یک سال نماز و روزه به جا آورد و پس از استعلام مشخص گردد مبلغ نماز و روزه بیست میلیون ریال می باشد ولی ارزش مالی منزل بیش از قیمت نماز و روزه مورد وصیت است حال آیا وصی می باید منزل را به فروش رسانده و کل ارزش آن را نماز و روزه به جا آورد و یا اینکه ملزم به بازگرداندن مازاد مورد وصیت به سایر ورثه است یاد آوری می شود موصی اعلام داشته منزل را به قیمت عادله فروخته و فرضاً یک سال نماز بخوانند و ارزش خانه کمتر از ثلث ماترک متوفاست .

وکیل در امور ارث -09194504079

 

 

 

اتفاق نظر : نظر به این که ارزش منزل کم تر از ثلث ما ترک است و میزان مبلغ مورد وصیت نیز کمتر از ثلث ما ترک می باشد ضمن نافذ بودن چنین وصیتی وصی می باید پس از فروش منزل و خارج نمودن مبلغ مورد وصیت مازاد آن را به ورثه برگرداند چرا که مازاد مورد وصیت مستعلق حق ورثه قرار می گیرد . نظر کمیسیون نشست قضایی(۱): با توجه به اینکه نظر موصی بر اقامه یک سال نماز و روزه بوده و ارزش خانه کمتر از ثلث ما ترک می باشد چنان چه بعد از اقامه نماز و روزه مبلغی مازاد از مورد وصیت باقی بماند متعلق حق ورثه است زیرا که موصی ثلث دارایی خود را به نماز و روزه اختصاص نداده بلکه وصیت کرده که یک سال نماز و روزه برای وی به جا آورده شود با این ترتیب اتفاق نظر قضات دادگستری میبد اردکان مورد تایید است .

کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله