» میزان اعتبار انتقال مالی که وصیت شده توسط ورثه قبل از فوت مورث

وصیت وراث 

سوال (۴۴۷): آقای الف کلیه اموال خود را در زمان حیاتش با توافق تمامی وراث خود بین آنان تقسیم کرد که نحوه تنظیم برگه مزبور به این نحو است : مطالب این برگه توافق و تصالحی است.

وکیل برای امور ارث در تهران -09194504079 

بین کلیه و آقای الف که بعد از امضای کلیه وراث و نیز امضای آقای الف از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار بوده و اصل این برگه در دست وصی آقای الف یعنی جناب آقای ب باقی خواهد ماند و تقسیم ترکه باید به بعد از فوت مورث صورت گیرد بعد از مدتی آقای الف مقداری از املاک مزبور را به شخص دیگری منتقل کرد بیان کنید وضعیت حقوقی قرارداد اخیر چگونه است؟ اتفاق نظر : قبل از پاسخ به سوال مزبور باید بدوا نوع قرارداد منعقده مابین آقای الف و وراث وی را تعیین کرده توضیح آنکه قرارداد مزبور عقد صلح نبوده زیرا اولاً عقد صلح دارای دو طرف است یک طرف آن مصالح یعنی کسی که مالی یا امری را به دیگری واگذار می کند و طرف دیگر آن متصالح یعنی کسی که آن مال یا امر را قبول می کند حال آنکه به موجب صدور قرارداد مزبور تصالح ایجاد شده بین کلیه وراث آقای الف است یعنی کسانی که نقش آنها صرفا پذیرش مال است و نقش آقای الف به عنوان صاحب مال در این تصالح مفقود است ثانیاً عقد صلح بلافاصله بعد از انعقاد اثر خود را بر جای می گذارد متصالحین می‌توانند هرگونه دخل و تصرفی در مورد صلح بکنند لیکن در قرارداد موضوع سوال تقسیم ترکه موکول به بعد از فوت آقای الف شده که با مقتضای عقد صلح منافات دارد با مداقه در نحوه تنظیم قرارداد منعقده بین آقای الف و وراث وی و قرائنی که در آن موجود است به نظر می رسد که قرارداد مذکور عقد وصیت تملیکی باشد زیرا از طرف آقای الف مالی به وراث وی تملیک شده و وارث نیز قبول کرده اند بنابراین وصیت تملیکی به وسیله اینجانب از طرف موصی و قبول از طرف موصی لهم به عمل می‌آید همچنین تملیک در عقد وصیت معلق بر فوت موصی است یعنی مالکیت برای موصی له در صورتی که وصیت را نپذیرد از تاریخ فوت موصی حاصل می شود به عبارت دیگر موصی به قبل از فوت ملک موصی و پس از آن ملک موصی له است به شرط آنکه آن را قبول کرده باشد در این امر فرقی نمی‌کند که قبول در زمان حیات موصی باشد یا پس از فوت او به عمل آید نتیجه آنکه چون قرارداد منعقده مابین آقای الف و وراث وی با عنایت به مراتب مسطوره عقد وصیت تملیکی است و به لحاظ اینکه رجوع موصی از وصیتش میسر و مقدور است بنابراین وضعیت حقوقی قرارداد اخیر منعقده بین آقای الف و شخص ثالث صحیح است مطالب قابل ذکر آن که مواد ۷۵۳ و ۸۲۶ و ۸۲۷ و ۸۲۹ و ۸۳۰ و ۸۳۸ قانون مدنی موید مراتب معنون است. نظر کمیسیون این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است نشست قضایی ۴ مدنی : آقای الف کلیه اموال خود را در زمان حیات خویش با توافق تمامی وراث خود بین آنها تقسیم کرده و مقرر شده که تقسیم ترکه بعد از فوت مورث صورت پذیرد این تقسیم با توجه به مواد ۸۲۷ و ۸۲۶ قانون مدنی در حکم وصیت است و چون به موجب مواد ۸۲۹ و ۸۳۸ همان قانون حتی اگر موصی له موصی به را قبض کرده باشد موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند بنابراین انتقال قسمتی از اموال وصیت شده به شرح تقسیم نامه مورد بحث به شخص دیگری محل اشکال است. نشست قضایی ۱ مدنی : اتفاق نظر قضات تایید می شود.

کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله