» شرایط انتخاب مادر به عنوان وصی طفل

ولی خاص 

سوال (۴۴۳) : 

طبق ماده ۱۱۹۴ قانونی مدنی پدر جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود حال در صورتی که پدر و یا جد پدری برای بعد از فوت خود مادر طفل را به عنوان وصی از جانب خود منصوب کند رویه دادگاه ها در تنفیذ چنین وصیت نامه ای چیست ؟ 

 وکیل جهت امور ارث-09194504079

اتفاق نظر : 

با لحاظ مواد ۱۱۸۸ و ۸۵۶ قانون مدنی و ماده ۶۱ قانون امور حسبی مستفاد می گردد که تعیین مادر طفل به عنوان وصی منعی ندارد و وصیت نامه از حیث مذکور قابل تنفیذ است.

اما اگر مادر دارای شوهر بوده و شوهر راضی به وصی قرار گرفتن وی نباشد مباحثی که در فصل قیمومت مطرح است از جمله مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۳۳ قانون مدنی اینجا نیز قابل طرح و توجه است و نظر مخالفی عنوان نشده است.

                                                   نظر کمیسیون 

نشست قضایی (۵) : اتفاق نظر ابرازی نشست قضایی دادگستری قائم شهر تایید می شود.

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله