خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


وکیل برای امور ارث


الزام شرکت به ثبت سهام متوفی به نام وراث

الزام شرکت به ثبت سهام متوفی به نام وراث

شرکت های تجاری و ثبت شده دارای شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل دهنده آن هستند و مدیران و سهامداران در شرکتهای تجاری شریک در اموال شرکت نخواهد بود بلکه با تملک اموالی ...

نظر ۰ بازدید ۶۸۹
ممنوع الخروج نمودن شوهر بابت مهریه

ممنوع الخروج نمودن شوهر بابت مهریه

1-براساس قانون اجرای مفاد اسناد رسمی می توان مطالبات مندرج در سند رسمی را از طریق دوایر اجرای ثبت مورد مطالبه قراردادو از آنجا که سند عقد نامه سند رسمی محسوب میگردد ،ل...

نظر ۰ بازدید ۸۵۰