» آیا امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از بدهی متوفی از ورثه وجود دارد؟

خسارت خسارت تأخیر تأدیه دین متوفی از ورثه قابل مطالبه نیست چرا که صرفاً مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم می‌شود در حالی که ورثه فقط مسئول پرداخت دین مذکور آنهم از محل اموال متوفی هستند.

ذیلا یک نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۰۱ مورخ:۱۳۹۳/۰۱/۱۶

                                                        رای دادگاه

 در خصوص دعوی آقای م.خ به طرفیت ۱_ آقایان م.ح.الف.الف و خانم م.همگی غ .۲_خانم ف.ن به خواسته مطالبه هزینه ها و بدهیهای پرونده اجرایی چک ۶۳۹ مرحوم و.غ اداره چهارم اسناد رسمی به واسطه انجام مزایده مربوط به پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۴۸۱۹۷ و سند انتقال اجرایی ۱۳۸۷۰۴ مورخ ۸۰/۰۷/۲۴ دفتر.... تهران به مبلغ ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از زمان پرداخت وجوه ۸۰_۷۹ تا زمان صدور حکم و خسارت هزینه دادرسی به استناد صورتجلسه مزایده لیست 

هزینه و بدهی های پرداخت شده به دوایر دولتی و شهرداری و دارایی و ثبت نیم عشر دولتی گواهی حصر وراثت و پیش‌نویس سند انتقال اجرایی پایان کار شهرداری و سند انتقال اجرایی بدین توضیح که خواهان از مورث خواندگان چکی در نزد خود داشته است که از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول آن اقدام و در نهایت بابت طلب ۳/۲۰ دانگ سند ثبتی به نام وی می شود بابت انتقال سند و وصول طلب متضمن هزینه ها میشود خوانده آقای الف.غ اعلام میدارد که چک موضوع اجراییه ثبت جعلی بوده و برابر رای غیابی حکم صادر گردید دعوی ابطال عملیات اجرایی و اسناد داده شد و تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم قطعی شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر تقاضای تعویق صدور حکم را نمودند که با توجه به رویت دادنامه شماره ۴۴۸ مورخ ۹۲/۰۴/۰۱ شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر تهران دفاع خوانده غیر وارد است مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۴۸ و ۲۵۵ و ۲۲۶ و قانون امور حسبی و ۲۲۲ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نسبت سهم آنها از اموال مورث به پرداخت ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۹۹۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان ۷۹_۸۰ لغایت زمان صدور حکم نظر به اینکه خواندگان مدیون به خواهان نبودند و صرفاً مسئول پرداخت دین مورث می‌باشند، آن هم از اموال مورث انجام می گردد به حسب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً مدیون ممتنع مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است بنا به مراتب دعوی وارد نیست مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر میگردد رأی صادره نسبت به آقای الف.غ. حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر است و نسبت به سایر خواندگان غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه میباشد سپس ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر تهران است. دادرس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ