» چگونگی تنفیذ وصیت زائد بر ثلث از منظر محاکم حقوقی

چنانچه ورثه زیر وصیت نامه را به عنوان شاهد امضا کرده باشند این امر به منزله تنفیذ وصیت زائد بر ثلث نبوده و وصیتنامه از این جهت نیازمند تنفیذ مجدد است .

ذیلاً یک نمونه از آرای محاکم تجدید نظر در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۲۳ مورخ۱۳۹۳/۰۱/۲۵

                                                  رای دادگاه

در این پرونده خانم س.س به طرفیت خانم ف.ک. به قیمومت از طرف خانم.س.ک. از دادنامه شماره ۹۳.... مورخ ۹۲/۰۲/۱۵ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن دادنامه شماره ۷۲۲...مورخ ۹۰/۰۷/۳۰ حضوری تشخیص داده شده تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه اخیر دعوای تجدید نظر خوانده به خواسته تنفیذ وصیت نامه عادی مرحوم .الف موجه تشخیص و حکم به تنفیذ وصیت نامه مرحوم مرقوم به تاریخ ۸۶/۰۲/۱۵ صادر شده است تجدید نظر خواه اظهار می دارد 

وصیتنامه زائده بر ثلث و نسبت به سهم الارث وی نافذ نمی باشد دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده همانطور که دادگاه بدوی نیز به ماده ۸۴۳ قانون مدنی استناد کرده و مطابق ماده مرقوم و صیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث اگر بعضی ورثه اجازه کنند فقط نسبت به سهم او نافذ است و امضای ذیل وصیت نامه توسط تجدید نظر خواه به عنوان شاهد رافع حق وی برای اجازه یا عدم اجازه زیاده بر ثلث وصیتنامه وراث نمی‌گردد، تنفیذ وصیت نامه توسط دادگاه بدوی نیز مانع این حق نیست و استناد دادگاه مزبور به ماده ۸۴۳ قانون مرقوم به همین لحاظ می باشد از این رو ضمن اعلام این مطلب بر رد تجدیدنظرخواهی تجدید نظر خواه در ارتباط با اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته به شرح فوق و الحاق تذکر کرم مذکور، تایید و استوار می شود این رای قطعی است. رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران_مستشار دادگاه اهوارکی_رمضانی

کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ