» عدم امکان طرح دعوای تخلیه مغازه توسط برخی از وراث به لحاظ انتقال به غیر

دعوای تخلیه مورد اجاره تجاری به لحاظ انتقال به غیر باید از سوی تمام ورثه موجود صورت گیرد و طرح دعوی از سوی برخی ورثه قابلیت استماع ندارد و در این‌باره قرار عدم استماع صادر می شود و نه و حکم به بطلان دعوی.

ذیلا یک نمونه از آرای شعب تجدیدنظر محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد .

شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۰۴۴ مورخ:۱۳۹۳/۰۱/۲۷

                                                       رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان و خانم‌ها ۱_پ۲_ب۳_ب ۴_ل.ش.ر.۵_ر. ۶_ و۷_ف.۸_م.۹_.۱۰_ز شهرت همگی ک. ۱۱ف.م. همگی وراث مرحوم ج.ک.باوکالت خانم م.الف به طرفیت آقایان م.ف.و.ع.ف نسبت به دادنامه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ شعبه محترم هفدهم دادگاه حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه ۳۳۶...که به موجب آن 

حکم به بطلان دعوای تجدید نظرخواهان(خواهان های دعوای نخستین) به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر به شرح مندرج در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته نظر به اینکه در تخلیه به لحاظ انتقال به غیر که نهایتاً با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت می باشد طرح دعوا می بایست از سوی تمام ورثه به عنوان موجر صورت گیرد و در این پرونده خواهانها تعدادی از وراث مورث می باشند و تمام ورثه طرح دعوا ننموده اند لذا دعوی مذکور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به بنا به مراتب مزبور پرونده استحقاق صدور قرار داشته است،بناءعلی هذا ضمن نقض رأی تجدید نظر خواهی بنابر استدلال فوق الذکر و مستندا به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان های نخستین صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است.

کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ