» نمونه دادنامه در خصوص مطالبه سهم الارث و ابطال تقسیم نامه

رأی دادگاه

در این پرونده حاضر آقایان و خانمهام.و.م.و.ع.و.س.و.او.ز تعدادی از و وراث مرحوم ع.ق.با وکالت آقای ح. وکیل دادگستری با طرح دعوی به طرفیت تعداد دیگری از وراث به اسامی آقایان.ک.و.ا.د. و خانم آ.ق.مطالبه سهم الارث خود را نموده اند. در جریان رسیدگی آقای رنجبر وکیل دادگستری به به وکالت از خواندگان اول و دوم ضمن استناد به دو فقره صورتجلسه تنظیمی به بین وراث مرحوم ع.ق. دفاعا توضیح داده که طرفین نسبت به ماترک مورث خود قبلا توافق نموده و خواهانها سهم خود را تحویل گرفته و به همین جهت است رد دعوی خواهان ها را خواستار گردیده خوانده ردیف ۲ نیز در جلسه اخیر دادگاه اظهارات وکیل خواندگان اول و دوم و سوم را مورد تایید قرار داده و خوانده ردیف ۴ نیز  که حسب اظهارات طرفین مادر آنهاست و اخیرا فوت شده لایحه ای در جلسه اول تقدیم داشته و به مضمون توضیحات و دفاعیات وکیل خواندگان فوق در می خوام آنها را واهی اعلام نمود.در همین جلسه وکیل خواهان ها با افزایش خواسته ابطال توافقنامه‌های ابرازی خواندگان را نیز خواستار گردیده دادگاه باعنایت به اظهارات طرفین و مدافعات وکیل دو نفر از خواندگان مفاد لایحه خوانده چهارم نظر به اینکه طرفین با توافق و تفاهم به موجب مندرجات صورتجلسات استنادی نسبت به ماترک پدری تعیین تکلیف نموده با تقسیم و تسهیم اموال سهم هر یک مشخص و تحویل گردید به ویژه خواهان های اول و دوم و سوم که ظاهرا اولاد ذکور ارشد بوده و حتی بوده و حتی به عنوان وصی و وکیل متوفی تعیین گردیدند،سهم الارث خود را به دو برادر کوچکتر و مادر بخشیدند و همگی با امضا و اثر انگشت خود تقسیم نامه را تسجیل و تایید نمودند ونهایتا موضوع تقسیم نامه به تایید شورای اسلامی محل نیز رسیده لذا به نظر می‌رسد طرح دعوی مطالبه سهم الارث با وصف وجود تقسیم نامه وراث توجیه قانونی نداشته باشد مضافا اینکه طرفین در بند ۵ تقسیم نامه صورت جلسه دوم برای بروز اختلاف احتمالی نیز پیش‌بینی لازم را نموده خواهان های اول و دوم را به عنوان حکم تعیین کردند ولذا بر فرض وقوع اختلاف طرفین می بایستی به شرحی که توافق نمودند عمل کنند همچنین خواسته بعدی خواهانها که در جلسه دادرسی به خواسته که اول اضافه و مطرح رسیدگی قرار گرفته و مبنی بر ابطال صورتجلسه استنادی خواندگان نیز با توجه به مفاد تقسیم نامه و توافق و تفاهم طرفین به ویژه اختیارات خواهان های اصلی اولاد ذکور ارشد که بدون اکراه و اجبار سهم خود را به دیگران بخشیده اند فاقد توجیه قانونی است زیرا با توجه به اظهارات طرفین و اینکه ایراد و اعتراضی به اصل توافقنامه ها نشده در صحت و اصالت این توافقنامه شکی وجود ندارد و وراث نیز برابر مقررات قانونی و امور حسبی از جمله مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ اقدام به تقسیم اموال پدری نمود و این گونه تقسیم و تسهیم نیز هم در اغلب روستاها معمول و مرسوم است و برخلاف مقررات قانونی نیز نمی باشد ،و حسب مندرجات توافقنامه ها بزرگتر ها به رسم حسنه به حمایت از کوچکترها سهم خود را با آنها بخشیدند و ظاهرا بین وراث محجوری نیز نبوده و هیچگونه اکراه و اجباری در تنظیم توافقنامه ها ادعا و احراز و اثبات نشده و مواد استنادی وکیل محترم خواهان ها نیز به نظر نمی‌رسد در موضوع مطروحه مصداق داشته باشد بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه خواهان ها در هر دو قسمت مطالبه سهم الارث و ابطال توافق‌نامه‌های تنظیمی بین طرفین فاقد توجیه قانونی تشخیص و محکوم به رد و بطلان آن اعلام میگردد رای صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه ۷۹ دادگاه عمومی آمل نجفی

کریمی وکیل متخصص در ارث -09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ