» آیا امکان صدور پروانه ساختمانی قبل از تعیین سهم الارث متقاضی پروانه وجود دارد؟

آیا امکان صدور پروانه ساختمانی قبل از تعیین سهم الارث متقاضی پروانه وجود دارد؟

در صورت تعدد وراث  تا زمانی که ترکه متوفی تفکیک و سهم‌الارث خواهان مشخص نشده امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مقدور نمی باشد ذیلا یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این مورد قید می‌گردد.

شماره دادنامه :۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۵۸۵ مورخ :۱۳۹۱/۱۰/۱۳
                                                                        

رای دیوان

آقای(م.ر) الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی.... یک قطعه باغ به مساحت ۲۵۷۴ متر مربع را خواسته است با صرف نظر از ایرادات مطروحه در پاسخ شماره..... شهرداری مع الوصف چون سند پلاک ثبتی به نام آقای(م.ح) است و حسب گواهی حصر وراثت شماره.... شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر که مصدق نیز نشده است منحصر به شاکی نیست و ملک تفکیک نیز نشده تا حدود سهم الارث شاکی مشخص گردد فلذا امکان الزام به انجام خواسته در وضع فعلی مقدور نیست و قرار رد شکایت صادر میگردد قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه
محمدی_شریفی
کریمی وکیل متخصص در ارث _09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ