» وضعیت سهم الارث زوجه نسبت به ماترک تقسیم نشده زوجی که قبل از اصلاح قانون فوت کرده است

تبصره الحاقی به ماده ۹۴۶ قانون مدنی در رابطه با ارث زوجه نسبت به مواردی که زوج قبل از تصویب تبصره مذکور فوت کرده ولی هنوز ترکه تقسیم نشده نیز لازم الاجراست.

ذیلا دو نمونه از آرای محاکم حقوقی به جهت آگاهی درج می گردد.

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۶۷ مورخ :۱۳۹۲/۰۲/۰۸
                                                       رای  دادگاه

در خصوص دادخواست خانم الف.ح باوکالت الف.ج به طرفیت۱_ض۲_ع۳_م۴_ر همگی م. فرزندان ن.به خواسته تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره ۵۵۰ _مورخ  ۱۳۸۲/۰۸/۰۸ شعبه ۴۳ با عنایت به توضیح وکیل خواهان در دادخواست دایر بر اینکه آقای ن.م  در تاریخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۸ در اقامتگاه دائمی خود در تهران فوت شده است و به درخواست خانم م.الف از فرزندان آن متوفی  گواهی حصر وراثت شماره ۵۵۰ مورخ ۸۲/۰۸/۰۸ از سوی آن دادگاه به وراثت موکل همسر و خواندگان فرزندان آن متوفی صادر شده و در گواهی ذکر شده یک هشتم  از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار سهم همسر دائمی متوفی و بقیه به نسبت پسر دو برابر دختر به فرزندان متوفی تعلق دارد در این گواهی سهم الارث همسر متوفی بر اساس ماده ۹۴۶ سابق قانون مدنی تعیین شده است مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون 

مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ را اصلاح کرده است و ماده ۹۲۷ حذف شده است چون به حکم ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی در صورتیکه دیگری بخواهد ملک غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت صادره رونوشت آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نماید و گواهی حصر وراثت صادره به جهت صدور آن مقدم بر تاریخ اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی حصه زوجه کمتر از حصه مذکور در ماده ۹۴۶ نوشته شده است که نمی‌تواند به استناد گواهی انحصار وراثت مزبور تمامی حقوق خود را استیفا نماید لذا به تجدید ماده ۴۱ و ۳۷۳ قانون امور حسبی تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارددادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و با توجه به ملاحظه پرونده ۱۰۵۰/۴۳/۸۲که در آن گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه ۵۵۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۸ صادر شده است گواهی صادره مطابق مقررات حاکم بوده است و دادگاهی هیچ گونه سهو و خطایی در صدور آن مرتکب نشده است و مورد استثنای خواهان نیز منجر به اصلاح و تغییر آن نیست بنابراین این خواسته خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر میگردد .قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران کثیرلو رأی دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف.ج به وکالت از خانم الف.ح نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۰۸۰۱۳۰۰ _۱۳۹۰/۱۲/۰۶شعبه محترم ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ض.و.ع.و.م.و.رهمگی م. به خواسته تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۸ همان دادگاه صادر شده بدین توضیح که تجدیدنظر خواه از دادگاه محترم مذکور تقاضا کرده با توجه به اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی و نیز قانون الحاق یک تبصره به ماده مذکور مصوب ۱۳۸۹ که زوجه از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول در صورت اولاد دار بودن زوج یک هشتم و الا یک چهارم ارث میبرد. و حکم فوق در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب مراتب فوت کرده ولی هنوز ماترک او تقسیم نشده نیز لازم الاجراست گواهی انحصار وراثت شماره فوق را اصلاح نمایند دادگاه با این استدلال که به گواهی مذکور بر اساس مقررات حاکم بر زمان صدور آن اصدار یافته و واجد اشتباهی نبوده که مستلزم اصلاح باشد قرار رد تجدید نظر خواسته را صادر کرده است دادگاه تجدید نظر با توجه به اینکه حکم موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ به شرطی که ماترک بین ورثه تفسیم نشده باشد عطف به ماسبق می‌شود و استفاده ذی حق از قانون مزبور طبعا مستلزم تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت صادره مربوط است مضافا اجابت خواسته ضرورت رسیدگی پیرامون تقسیم یا عدم تقسیم ماترک را می‌طلبد.بنابراین ضمن نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران_مستشار شعبه قمری_حاجی حسنی


آخرین مطالب این وبلاگ