» وضعیت تقسیم ترکه پیش از پرداخت مهریه زوجه متوفی

در صورت صدور قرار تحریر ترکه و عدم رد صریح یا ضمنی ترکه از سوی وراث دین مربوط به مهریه مانع تقسیم ترکه نخواهد بود.

وکیل امور ارث در تهران -09194504079

 

دو نمونه از آرای محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه :۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۱۶۷مورخ:۱۳۹۲/۰۷/۱۶
                                                     رای دادگاه
درمورد دادخواست خانم و.م با وکالت ن.وبه طرفیت م.ح و الف.م و اداره سرپرستی به خواسته تقسیم ترکه مرحومه خانم ر.ع به شرح دادخواست با توجه به سوابق امرو صورتمجلس مورخ ۹۱/۱۰/۲۰ و لایحه تقدیمی از سوی وکیل خواهان نظر به اینکه در خصوص بدهی مورث خواهان و خوانده ردیف یکم بابت مهریه تا هم اکنون اقدام صورت نگرفته مستنداًبه مفاد مواد ۸۶۷ و ۸۶۹ و ۲۷۳ از قانون مدنی دعوی در حال حاضر فاقد شرایط استماع تلقی قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‌دارد قرار موصوف پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران_سید موسوی

                                                        رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم و.م با وکالت خانم ن.و از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۰۶۶۰۰۱۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ شعبه محترم ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیها به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقای الف.م و خانم م.ح  به خواسته تقسیم ترکه در پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۲۱۶۰۶۰۰۸۳۲ قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است وارد است چرا که استدلال دادگاه محترم بدوی با استناد به لایحه تجدید نظرخواه در خصوص بدهی مورث به احد از تجدید نظر خواندگان خانم م.ح از بابت مهریه هم اکنون اقدامی صورت نگرفته منصرف از موضوع بوده و به تنهایی نمی تواند موثر در مقام باشد چرا که محتویات پرونده حکایت از آن دارد که بعد از صدور قرار تحریر ترکه اموال به معترض به صورت امانی تحویل گردیده و در اقدامات قضایی انجام پذیرفته از ناحیة تجدید نظر خواندگان نسبت به رد ترکه چه به صورت صریح و یا ضمنی اقدامی مشاهده نگردیده است کما اینکه با توجه به میزان دارایی منقول و غیرمنقول متوفی که در صورت ریز تحریر ترکه مشخص شده است استخراج دیون از جمله مهریه تجدیدنظر خوانده کار شاقی نبوده کما اینکه کلیه اموال نیز در تصرف وی بوده و استناد به ماده ۸۶۹ قانون مدنی در رابطه با حقوق و دیون که بر ترکه میت تعلق می گیرد و می بایست قبل از تسلیم آن اداء شود مصداق عیب موضوع پرونده نبوده کما اینکه تاخیر در پرداخت دیون نیز برخلاف مصلحت صغیر بوده استکه می بایست تجدید نظر خوانده ردیف سوم یعنی اداره سرپرستی دادسرای تهران با مداخله قانونی که اقتضای مصلحت صغیر نماید حضور در جریان دادرسی قیام نماید لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی نسبت به تقسیم ترکه به شعبه محترم بدوی اعاده می نماید.رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است. مستشاران شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارژنگی_ عظیمی

کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ