» اثر اسقاط حق ارث توسط احد از وراث قبل از فوت مورث

از آنجا که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند اقرار نامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود اسقاط ما لم یجب (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده)تلقی شده و باطل است.

در زیر دو نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی به جهت آگاهی تقدیم می گردد
 

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۹۴ مورخ:۱۳۹۱/۱۲/۲۰

                                                     رای دادگاه

در این پرونده خواهان ها به اسامی ح.ط.م.ه.م.م.غ.د همگی ن.فرزندان مرحوم ح.دادخواستی به طرفیت خواندگان به اسامی ۱_خانم ب.ح فرزند س. با وکالت بعدی خانم ها س.ک و س.الف  ۲_ آقای ع.ن فرزند ح. تحت عنوان اعتراض ثالث نسبت به توقیف سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ۸۸۰۰ فرعی از ۴۷۳۱ اصلی واقع در بخش ۶ تهران از اراضی نازی آباد به میزان سهم الارث خوانده ردیف دوم آقای ع.ن  مطرح و اینگونه ادعا می نماید که برابر اقرارنامه عادی مورخ ۸۴/۰۸/۲۱ خوانده ردیف ۲ صراحتا اقرار نموده که  سهم الارث خود را از ماترک مرحوم پدری در زمان حیات خویش ایشان دریافت نموده هیچ سهمی  در ماترک مرحوم ندارد اینک جهات عدم پذیرش ادعای خواهان ها 

الف) به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی ارث از جمله اسباب تملک می‌باشد به همین ملاحظه مالکیت قهری و مشاعی و فعلی خوانده ردیف دوم آقای ع.ن در پی فوت مورث نسبت به پلاک مورد گفتگو محقق است ب)تعریف ارث عبارت است از حقی که صرفاً به حکم قانون از مرده به زنده منتقل میشود و اقرار نامه عادی مدرکیه بر فرض صحت و اصالت مندرجات آن از حیث تاریخ ترقیم و تنظیم و از حیث محتوا و تجزیه و تحلیل حقوقی اراده خوانده در اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود استفهام و استخراج می گردد در حالی که ورثه پس از فوت میت قانونا مستحق ترکه هستند و اقدام خوانده (ردیف ۲) اسقاط مالم یجب ساقط کردن حقی که به وجود نیامده می‌باشد که باطل است بنا به مراتب استدلالی دعوی خواهان ها غیر وارد تشخیص و مستنداً به ملاک ماده ۱۹۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه ۲۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران_نوربخش رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان و خانم ها م.غ.ه.ط.د.م.ح.م.همگی ن. از دادنامه شماره ۹۱۰۱۶۸۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ شعبه ۲۴۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشار الیهم به طرفیت خانم ب.ح و آقای ب.ن به خواسته اعتراض ثالث اصلی در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۱۱۹ حکم به رد دعوی تصدیر گردیده وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس قواعد و مقررات جاری اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه نیز صحیح است، از ناحیه تجدید نظر خواهانها دلیل و یا دلایلی که موجب نقض یا بی اعتباری دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه معترض عنه را تایید می نمایند رای صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارژنگی_معتمن

کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ