» نحوه صحیح طرح دعوی تقسیم ترکه در محاکم دادگستری

دعوی تقسیم ترکه با فروش آن تقاضا (دادخواست) باید به طرفیت کلیه و راث متوفی مطرح شود والا دعوی قابل رسیدگی نیست.

یک نمونه از آرای شعب تجدیدنظر  در این خصوص تقدیم می گردد


شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۲۹ مورخ:۱۳۹۱/۰۹/۲۹

      رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی بانوان و آقایان ۱_الف.ح ۲_ن ۳_م ۴_ج.۵_الف شهرت جملگی نامبردگان اخیر .مز به طرفیت آقای د.م  نسبت به دادنامه شماره ۳۸۲ر_۱۳۹۱/۰۴/۲۸ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۱۰۴۰ شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به فروش ترکه ناظر به حق کسب یا پیشه یا تجارت مورث طرفین نسبت به مورد اجاره مورد توافق با عنایت به عدم قابلیت تقسم آن به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است اینک اما با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدید نظرخواه چون در دعوی تقسیم ترکه با فروش آن می‌بایست کلیه و وراث متوفی در اعداد اصحاب دعوا در آن مدخلیت داشته باشند و حال آن که به دلالت مفاد گواهی حصر وراثت شماره ۱۲۶۷ صادره از شعبه ۱۱۰۷ دادگاه عمومی تهران موضوع مذکور مطمح نظر قرار نگرفته است و مضاف موجر نیز مدخلیت در دعوی نیافته است از این‌رو دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد مقررات مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران_مستشار دادگاه
یاری_افتخار
کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ