خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


وکیل امور ارث در تهران


قانون مربوط به تقسیم و فروش ارث در دادگاه

قانون مربوط به تقسیم و فروش ارث در دادگاه

رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و واحد ثبتی محل صالح به رسیدگی نیست. دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ خلاصه جریان پروند...

نظر ۰ بازدید ۱۶۰
دادگاه صالح به عزل قیم و تعیین قیم موقت

دادگاه صالح به عزل قیم و تعیین قیم موقت

دادگاه صالح به عزل قیم و تعیین قیم موقت برای رسیدگی به دعوی عزل قیم ویا تعیین قیم جدید و یا تعیین قیم موقت و سایر امور محجو ر کدام دادگاه صالح است.؟عین متن رای وحدت...

نظر ۰ بازدید ۵۰۷
مرجع رسیدگی به ابطال ثبت واقعه فوت

مرجع رسیدگی به ابطال ثبت واقعه فوت

بر اساس ماده ۱۱۰۱ تا ۱۱۰۹ قانون مدنی چنانچه فردی مدت بالنسبه مدیدی از غیبتش بگذرد و عادتا چنین فردی زنده تصور نشود برای او حکم موت فرضی صادر میکنند از آن جمله اینکه ی...

نظر ۰ بازدید ۵۸۴