» نمونه رای دادگاه درباره نحوه صحیح طرح دعوی علیه محجور در محاکم دادگستری

در طرح دعوی علیه محجور لازم است که قیم وی نیز طرف دعوی قرار بگیرد و طرح دعوی به طرفیت محجور تنها صحیح نبوده و قابلیت استماع ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم میگردد.

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۳۹ مورخ:۱۳۹۱/۱۰/۰۵ 

                                         رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج.ح به وکالت از آقای ک.خ نسبت به دادنامه شماره۳۸۳_۱۳۹۱/۰۴/۲۶ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۲۰_۱۳۹۰/۰۸/۱۶همان دادگاه صادر شده است نظر به اینکه به موجب دادنامه اخیرالذکر حکم بر حجر آقای س.م. صادر شده است و در طرح دعوی اعتراض ثالث لازم بوده است که قیم نیز طرف دعوی قرار بگیرد و طرح دعوی به طرفیت محجور صحیح نمی باشد و قابلیت استماع ندارد لذا دادخواست اعتراض ثالث مطروحه موافق مقررات طرح نشده است مستندا به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می میگردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان_ تهران مستشار دادگاه

باقری_رشیدی

کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ