» تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص تعیین دستمزد امین

تعیین دستمزد امین که به درخواست اداره امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب صورت گرفته است امری ترافعی نیست بنابراین اقدام دادگاه در واقع تصمیم اداری بوده و قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ 

                                        رای دادگاه 

در خصوص درخواست شعبه ۲۰ دادیاری ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شماره ۹۲۰۱۲۲ _۹۲/۷/۲۸ مبنی بر تعیین حق الزحمه م.ع امین غائب د.ی با توجه به محتویات پرونده استنادی و عملکرد امین به شرح پرونده مذکور از تاریخ انتصاب وی ۸۵/۸/۱۶ دادگاه به استناد ماده ۱۵۰ قانون امور حسبی حق الزحمه امین بر اموال غائب د.ی را ۵ درصد از درآمد و عواید حاصله برای غائب تعیین و اعلام می دارد.

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران _موسوی

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله