» قانون مربوط به تقسیم و فروش ارث در دادگاه

رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و واحد ثبتی محل صالح به رسیدگی نیست.

 

وکیل متخصص در ارث-09194504079

 

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۲/۴/۱۶ آقای خ.الف به وکالت از خانم خ.الف دادخواستی به طرفیت آقای ح.ر و خانم ها م.و م.و ... به خواسته صدور حکم به تقسیم و تحویل سهم الارث ماترک مرحوم م.ر در صورت غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش و تقسیم و تحویل حصه موکل از حاصل فروش ملک پلاک ۲۵۰۳/۳۰ _۲۵۰۴ اصلی بخش یک شرق بابل با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه کارشناسی به دادگستری بابل تسلیم کرده و توضیح داده موکل همسر مرحوم م.ر بوده تنها منزل مسکونی پلاک ۲۵۰۳/۳۰_۲۵۰۴ اصلی بخش یک شرق بابل ماترک مرحوم بوده که تاکنون ورثه نسبت به تقسیم ماترک او اقدامی ننموده‌اند با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ماترک مرحوم م.ر و تحویل حصه مفروزه در صورت عدم تقسیم یا صدور دستور فروش از طریق مزایده و تحویل حصه موکله حاصل از فروش ماترک با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه کارشناسی مورد استدعاست رسیدگی در دستور کار شعبه قرار گرفته و مرجع مرحوم با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره۰۰۳۱۱_۹۲/۴/۲۶ چنین رای داده:

نظر به اینکه برابر ماده ۱ قانون افراز املاک مشاع رسیدگی به موضوع تقسیم و فروش املاک مشاعی در صلاحیت واحد ثبتی می باشد لذا در اجرای ماده مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک بابل صادر و اعلام می‌شود با ارسال پرونده در دیوان عالی کشور پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

با توجه به موضوع خواسته که تقسیم ماترک عنوان شده رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۱۹_۹۰/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور از وظایف محاکم دادگستری است بنابراین قرار عدم صلاحیت شعبه دادگاه به درستی صادر نشده و نقض می شود و با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور در رسیدگی به درخواست خواهان پرونده امر جهت رسیدگی و اقدام مقتضی اعاده می گردد.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور-مستشار سعیدی-خوشوقتی

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله