» حدود اختیار پدر در نگهداری شناسنامه و کارت ملی فرزندش و عدم تحویل آن به وی

اختیار ولی قهری محجور به اداره امور مالی منحصر می گردد و اسناد سجلی متعلق به صاحب سند بوده که می بایست به آن دسترسی و از آثار اجتماعی آن استفاده نماید و ولی نمی‌تواند آن را از دسترس مولی علیه خارج نگاه دارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۸۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ 

                                                           رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای خ.ح فرزند الف به طرفیت آقای الف.ح فرزند ک به خواسته تقاضای صدور حکمی مبنی بر الزام خوانده به استرداد مدارک شناسنامه کارت ملی به استناد استشهادیه به این شرح که شناسنامه و کارت ملی خواهان در اختیار خوانده قرار دارد و نامبرده از تحویل آن خودداری می کند خوانده دلیل نگهداری اسناد فوق را اعمال ولایت خود اعلام داشته دادگاه با عنایت به اینکه اختیار ولی قهری محدود به اداره امور مالی منحصر می گردد و اسناد سجلی متعلق به صاحب سند بوده که می بایست به آن دسترسی و از آثار اجتماعی آن استفاده نماید لذا دعوی را وارد دانسته به استناد ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی حکم به استرداد شناسنامه و کارت ملی را صادر و اعلام می‌دارد رای حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

یعقوبی محمود آبادی

کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ