» نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه در صورت وجود وارث صغیر در محاکم‌حقوقی

درصورتی که صغیری در بین ورثه وجود داشته باشد و قیم طرف دعوای تقسیم ترکه قرار گرفته باشد نیازی به اقامه دعوا علیه اداره سرپرستی نیست.

ذیلا دو نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص می میگردد.

دادنامه:۹۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۵۳ مورخ :۱۳۹۱/۱۰/۱۳

 رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان هان.ح فرزند .ر. آقایان پ.پ خانم .پ. همگی الف .فرزندان الف. باوکالت آقای  م.ساکن تهران به طرفیت خواندگان خانم الف.ص فرزند الف. آقای م. خانم.پ. هر دو با قیمومت  خانم الف.ص  (خوانده ردیف ۱) خانم پ.الف فرزند الف ساکن تهران ردیف های ۱ الی ۳ با وکالت آقای ر.ر  آقای ساکن تهران به خواسته تقسیم ترکه مرحوم  الف.الف با جلب نظر کارشناس نظر به اینکه در مدارک تقدیمی وکیل خواهان به یک فقره قیم نامه خانم الف.ص  اشاره شده که قیم آقای پ و خانم پ.الف می باشد و جهت رعایت غبطه افراد صغیر مذکور لازم بود اداره سرپرستی نیز طرف دعوی قرار گیرد که در این صورت نگرفت لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا به کیفیت مذکور صادر و اعلام میگردد قرار صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.

رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران_حسینی زاده

                                                                  رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.م  به وکالت از خانم ها پ.پ آقای پ همگی  الف به طرفیت خانم ها الف.ص.پ آقای پ همگی  الف نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۳۷۹ مورخ  ۹۱/۰۵/۰۱ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن 

قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد می داند زیرا قیم صغار به عنوان نماینده آنان در دادرسی شرکت داشته و ضرورتی به حضور دادستان در امور حسبی تقسیم ترکه نبوده است لذا مستندا به ماده ۲۰ قانون امور حسبی و ماده ۲۰ و ۲۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی انقلاب در امور مدنی و پرونده را به جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران_مستشار دادگاه فارسیجانی_اقتصادی

کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ