» شیوه رسیدگی دادگاه خانواده به درخواست نصب قیم

شیوه رسیدگی دادگاه خانواده به درخواست نصب قیم

اتخاذ تصمیم در این مورد و ابلاغ آن پس از ارسال پرونده مربوط به پیشنهاد نسبت به بقیه به دادگاه خانواده.

وکیل برای امور ارث-09194504079

 

دادگاه مذکور در وقت اداری بدون احتیاج به تعیین جلسه به درخواست دادستان اداره سرپرستی رسیدگی نموده یک یا چند نفر قیوم یا ناظر تعیین و حکم نصب آنان را صادر و مطابق قوانین جاری به وی ابلاغ می نماید در حال حاضر از طریق سامانه ثنا دادگاه در حکم خود ضرورت دارد اولویت قیم انتصابی به محجور را قید نماید توضیح آنکه در رابطه با نحوه دادرسی در دادگاه شایسته است به جای رسیدگی دادگاه در وقت اداری با تعیین وقت رسیدگی قیم پیشنهادی دعوت و در مورد احراز صلاحیت وی و همچنین اخذ تعهد به انجام امور مربوط به قیمومت از جمله ارائه حساب موضوع مواد ۱۲۴۴ و ۱۲۴۵ قانون مدنی اقدام شود از آثار این امر جلوگیری از اعتراض احتمالی قیم نسبت به حکم دادگاه و نتیجتاً جلوگیری از اطاله دادرسی است. به دستور ماده ۶۹ قانون امور حسبی دادگاه نصب قیم و ناظر را به طریقی که مقتضی می داند به دادستان اطلاع می دهد اداره سرپرستی به استناد حکم دادگاه نامه تنظیم می نماید.

به دستور ماده ۶۸ قانون امور حسبی باید ظرف سه روز پس از ابلاغ قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می کند و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد زیرا مادام که قیم دیگری از طرف دادگاه به جای قیم مزبور معین نشده سمت قیمومت او باقی است و یا قبول او تعیین شخص دیگری به جای قیم مزبور موردی نخواهد داشت.

در صورتی که دادگاه خانواده یا پیشنهاد دادسرا موافقت نکند با استدلال موجه و مستدل باید در این رابطه رای خود را صادر کند برای مثال دادگاه به این نتیجه برسد که شخص معرفی شده برای قیمومت با توجه به یکی از بندهای ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فاقد شرط لازم برای قیمومت است در این صورت پیشنهاد اداره سرپرستی را مردود اعلام می نماید قرار رد درخواست دادسرای عمومی و انقلاب رای صادر شده با توجه به تنقیح مناط از ماده ۹۹ قانون امور حسبی و مواد ۳۳۰ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می‌باشد مقرر است به اداره سرپرستی ابلاغ شود شخص دیگری را جهت انتصاب به سمت معرفی نماید مورد دیگری که موجب رد پیشنهاد دادسرا توسط دادگاه می باشد این است که در پیشنهاد اداره سرپرستی اولویت های موضوع مواد ۱۲۳۲ قانون مدنی و ۶۲ و ۶۱ قانون امور حسبی لحاظ نشده است. توضیح اینکه موارد دیگری که باعث رد پیشنهاد دادسرا مبنی بر نصب قیم توسط دادگاه خوانده می باشد به شرح زیر است:

۱. قیم متاهل می باشد و شوهر ایشان با قیمومت وی مخالفت ورزیده است

۲. در صورتی که حکم رشد مهجور معرفی شده پیوست پرونده باشد و نامبرده غیر رشید نباشد

۳. محجور دارای وصی منصوب از قبل ولی قهری باشد .برگرفته از امور سرپرستی و محجورین-عبدالرحیم سمسارزاده

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله