» شیوه رسیدگی به عزل قیم توسط دادگاه خانواده

شیوه رسیدگی به عزل قیم توسط دادگاه خانواده

به دستور ماده 97 قانون امور حسبی محجور و هر ذی علاقه ای می تواند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهد در اینصورت اگر دادستان وجود سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید عزل قیم منوط به درخواست دادستان است.

دادگاه در عزل قیم طبق مقررات قانون امور حسبی رفتار می‌کند در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر و فرجام است.

برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان توسط دادگاه احضار شوند و حکمی که راجع به عزل قیم صادر می شود باید مدلل و موجه باشد یعنی اسباب عزل و ادله آن باید در رای دادگاه ذکر شود. به دستور ماده ۹۹ ق امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند تجدیدنظرخواهی نمایند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور دادستان معین می‌کند انجام خواهد شد. به دستور ماده ۱۰۰ قانون امور حسبی اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست از این ماده معلوم می گردد که با ابلاغ حکم بدوی نباید در امور محجور دخالت نماید والا مسئول خسارات وارد شده خواهد بود اگرچه رعایت غبطه و صلاح محجور را نموده باشد.

دادگاه پس از صدور حکم قطعی بر عزل قیم به درخواست دادستان قیم دیگری برای محجور دادگاه معین می نماید. تصمیم راجع به عزل قیم

رای دادگاه

در خصوص پیشنهاد شماره... اداره سرپرستی دادگستری مبنی بر عزل که طی دادنامه شماره.... در پرونده کلاسه... به سمت قیم محجور به نام... منصوب شده است به دلیل انطباق وضع او با یکی از بندهای ذیل ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معمول و گزارش مرجع انتظامی و مودای گواهی مطلعین و پس از استماع اظهارات قیم یاد شده و نیز مدعی العموم در اجرای مواد ۹۷ و ۹۸ قانون امور حسبی ضمن موجه دانستن دادخواست دادستان قیم یاد شده را از سمت قیمومت بر محجور عزل می‌نماید بدیهی است با توجه به ماده ۱۰۰ قانون امور حسبی پس از ابلاغ حکم عزل اعمال قیم مزبور نافذ نخواهد بود این رأی به استناد ماده ۹۹ قانون امور حسبی و مواد ۳۳۰ و ۳۳۶ قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی قیم معزول در دادگاه تجدید نظر مرکز استان است.برگرفته از امور سرپرستی و محجورین-عبدالرحیم سمسارزاده

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله