» اثر تاریخ حکم حجر در معاملات محجور

اثر تاریخ حکم حجر در معاملات محجور

در صورتی که حکم حجر فردی به دلیل جنون صادر شود و تاریخ شروع حجر سال ها قبل اعلام شود و در این مدت در مورد معامله ای شک شود که آیا معامله در زمان افاقه انجام شده یا جنون ،اصل بر انعقاد معامله در حالت جنون است.

تاریخ اثر حکم حجر،حکم حجر،نمونه رای حکم حجر،وکیل امور ارث،وکیل تخصص ارث

 

مستندات:مواد ۱۲۱۱،۱۲۰۷،۱۹۰و ۱۲۱۳ قانون مدنی

دادنامه :۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۳۹ تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۸

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ع با وکالت آقای م.ب (وکیل انتخابی خانم ب.ع قیم خواهان)به طرفیت خوانده آقای م.ب به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخه ۸۵/۹/۲۳ به جهت حجر خواهان در حین تنظیم قرارداد و مجنون بودن مشارالیه به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدفین در مندرجات آن و دلیل ابرازی خواهان مشتمل بر حکم حجر صادره از شعبه محترم ۴۵ دادگاه عمومی تهران به شماره ۵۳۷_۸۹/۵/۱۸ و قطعیت آن حسب گواهی دفتر آن دادگاه و اعلام شروع حجر به واسطه جنون ادواری از سال ۱۳۷۶ یعنی تاریخ قبل از مبایعه موصوف نظر به اینکه در چنین مواقعی اصل و مبنا مجنونیت بوده و چنانچه تردید حاصل شود فرد در حین معامله مجنون بوده یا افاقه داشته اعمال حقوقی مجنون نافذ می شود به شرط آنکه افاقه او در حین معامله مسلم باشد که بااین وصف با اثبات دلیل بر افاقه مجنون در زمان معامله برعهده خوانده بوده و در این پرونده مشارالیه دلایلی دال بر اثبات این قضیه تقدیم دادگاه نداشته و فرض قانون نیز با توجه به مفهوم ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی که بیان داشته (جنون به هردرجه که باشد موجب حجر است) [دال بر] بلاثر بودن اعمال حقوقی مجنون می باشد لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم مواد ۱۹۰_۱۲۰۷_۱۲۱۱_۱۲۱۳ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵_۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه مورخه ۸۵/۹/۲۳ منعقده فی مابین اصحاب پرونده و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم استان تهران می باشد. رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تاثیر طرح دعوی به طرفیت محجور در رای دادگاه

 

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله