» مرجع صالح تعیین تاریخ فوت

شاید برای شما هم‌ دیده باشید که فردی فوت نموده باشد اما تاریخ فوت او دقیقا معلوم نباشد و این مشکلاتی را برای ورثه ی وی از جهت انحصارت وراثت،تعداد ورثه و...بوجود می آورد.

بهترین وکیل در ارث-0914504079

یک مثال؛ فردی به نامA که دارای پدر و همسر و فرزند میباشد فوت مینماید در مکانی نامعلوم .تصور بفرمایید در همین اثناء غیبت آن فرد ، پدر آن شخص هم فوت مینماید و بعدا معلوم میشود که آقایA نیز فوت نموده و البته معلوم نیست چه زمانی فوت کرده ،در این حالت سوال اینجاست که آیا آقایA از پدرش ارث میبرد یا خیر ؟پاسخ این سئوال منوط است به اینکه تاریخ فوت آقای A معلوم شود تا مشخص شود که قبل از پدرش فوت نموده یا خیر .صرفنظر از این اساسا مشخص نبود که دادگاه حقوقی به عنوان مرجع تظلمات صالح به رسیدگی میباشد و یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت.به هرحال برخی محاکم ،دادگاههای حقوقی و برخی هیات حل اختلاف ثبت احوال را مرجع رسیدگی میدانستند.تا اینکه دیوان عالی کشور به شرح زیر رایی راصادر نمود و رفع اختلاف گردید.عین متن رای وحدت رویه جهت اطلاع در ادامه آورده میشود...

شاید برای شما هم‌ دیده باشید که فردی فوت نموده باشد اما تاریخ فوت او دقیقا معلوم نباشد و این مشکلاتی را برای ورثه ی وی از جهت انحصارت وراثت،تعداد ورثه و...بوجود می آورد.یک مثال؛ فردی به نامA که دارای پدر و همسر و فرزند میباشد فوت مینماید در مکانی نامعلوم .تصور بفرمایید در همین اثناء غیبت آن فرد ، پدر آن شخص هم فوت مینماید و بعدا معلوم میشود که آقایA نیز فوت نموده و البته معلوم نیست چه زمانی فوت کرده ،در این حالت سوال اینجاست که آیا آقایA از پدرش ارث میبرد یا خیر ؟پاسخ این سئوال منوط است به اینکه تاریخ فوت آقای A معلوم شود تا مشخص شود که قبل از پدرش فوت نموده یا خیر .صرفنظر از این اساسا مشخص نبود که دادگاه حقوقی به عنوان مرجع تظلمات صالح به رسیدگی میباشد و یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت.به هرحال برخی محاکم ،دادگاههای حقوقی و برخی هیات حل اختلاف ثبت احوال را مرجع رسیدگی میدانستند.تا اینکه دیوان عالی کشور به شرح زیر رایی راصادر نمود و رفع اختلاف گردید.عین متن رای وحدت رویه جهت اطلاع در زیر آورده میشود... بااحترام کریمی وکیل دادگستری.۶۶۷۳۲۵۴۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

 

شماره۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰ ۱۱/۳/۱۳۹۳ 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقا و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 


آخرین مطالب این وبلاگ