» اخراج ثلث ماترک قبل از تحریر ترکه

اخراج ثلث ماترک که مورد وصیت قرار گرفته است مقید به انجام ‌تحریر ترکه نیست و دادگاه باید به چنین دعوایی حتی قبل از انجام تحریر ترکه رسیدگی کند.

در زیر دو نمونه از آراء شعب محاکم حقوقی در این خصوص به جهت آگاهی آورده می شود 

رای دادگاه در مورد دادخواست آقای(الف‌ب)با وکالت آقای (س.م)به طرفیت آقایان و خانمها (ف)و (ف) و (الف)و (ل)و (م) و (ع.ب) با نام خانوادگی (ب.الف) و خانم(ر.ن) به خواسته صدور حکم به اخراج ثلث از ماترک مرحوم (غ.ب.الف)به شرح دادخواست با این توضیح که اخراج ثلث در راستای اجرای وصیت نامه رسمی به شماره ۵۴۱۶۷_۱۳۶۷/۰۲/۱۲ می باشد با توجه به موضوع خواسته و لایحه تقدیمی از سوی خانم (ف.ب) ضبوط به شماره ۷۵۶_۱۳۹۰/۰۴/۱۳ با توجه به اینکه از وکیل محترم خواسته شد که نسبت یه ارائه صورتجلسه تحریر ترکه اقدام نماید تا اقدام مقتضی نسبت به خواسته میسر گردد ولی اعلام نموده که تحریر ترکه ندارند و درخواست کارشناس نموده اند نظر به اینکه قالب قانونی در جهت شناسائی ماترک متوفی و دیون احتمالی وی همان تحریر ،ترکه می باشد و بدون اعلام دارایی متوفی اعم از متقول و غیر منقول و احتمالا نقود بدهکاری احتمالی متوفی [تعیین]کارشناس میسر نمی باشد تا ثلث و اخراج ثلث قابل محاسبه و عملیاتی گردد بر این اساس با توجه به پیش بینی تحریر ترکه در تقسیم ماترک و نیز اخراج ثلث و عدم انجام آن دادخواست تقدیمی با این تفضیل غیر منطبق با مقررات امور حسبی و قانون آیین دادرسی مدنی به نظر رسیده مستندا به ماده ۲ از قانون آیین دادرسب مدنی ،قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد.قرار مذکور پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می باشد. رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران _موسوی رای دادگاه تجدید نظر خواهی آقای (الف.ب) به طرفیت (ف)و (ف.ب) و (الف)و (ل)و (م) و (ع) نام خانوادگی همگی (ب.الف)و (ر.ن)نسبت به دادنامه شماره ۷۲۴_۹۰/۰۹/۰۷ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی (حقوق)تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی دعوی تجدید نظر خواه به خواسته صدور حکم به اخراج ثلث از ماترک مرحوم (غ.ب.الف) موجه و وارد می باشد؛زیرا به موجب مقررات قانونی امور حسبی اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی متوقف بر تحریر ماترک نمی باشد و استدلال مرجع بدوی مبنی بر قابل استماع نبودن دعوی مذکور به لحاظ عدم تحریر ترکه فاقد وجاهت قانونی است.بنابراین دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید‌.این رای قطعی است. رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران_مستشار شعبه فارسیجانی_صوفی

کریمی وکیل متخصص در ارث 09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ