» مرجع صالح به رسیدگی به دعوی اثبات تحت الکفاله بودن

رسیدگی به دعوی اثبات تحت تکفل بودن،به دلیل ماهیت ترافعی،خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در زیر یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص به جهت آشنایی با بخشی از رویه شعب دیوان عدالت اداری ذکر می گردد.
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
       
                                                                   رای دیوان
وکیل خواهان دادخواستی به خواسته اثبات تحت تکفل فرزند بودن آنها تقدیم دادگاه عمومی سامن نمود که پس از رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان ارسال داشت که با عنایت به محتوای پرونده و پاسخ مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان و مستندات ابرازی،نظر به اینکه خواسته طرح شده اثبات تحت تکفل بودن خواهانها نسبت به مورث آنها روانشاد (ج‌.ذ) می باشد که این موضوع امری حقوقی و ترافعی می باشد وآنچه که در دیوان قابل طرح می باشد.(مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان) اعتراض با تصمیمات و اقدامات موسسات دولتی و وابسته به دولت می باشد.بنابراین رسیدگی به خواسته ذکر شده در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد و قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری (دادگاه سامن) صادر و اعلام می گردد و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت مستندا به ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری پس از کسب نظر مشاوران دیوان،پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شود.قرار اصداری به استناد ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
رحیمی_روحی

کریمی وکیل متخصص در ارث -09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ