» صلاحیت شورای حل اختلاف در خصوص ارث بدون وارث به چه میزان است؟

مطابق ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرائی آن،شوراهای حل اختلاف صرفا صلاحیت رسیدگی به حفظ و نگهداری ارث بدون وارث و یا اموال مجهول المالک را به جهت جلوگیری از تضییع آن  و تا اعلام به مراجع قضائی را دارا می باشند.ناگفته نماند همین تکلیف را در مورد اموال اشخاص صغیر ،مجنون و یا غیر رشید فاقد ولی و یا قیم نیز دارا هستند.

عین متن قانون و آیین نامه مرتبط با موضوع به جهت آشنائی در ذیل آورده میشود.

ماده ۱۲- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.

 

ماده۱۸ـ در اجرای ماده ۱۲ قانون، چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد، هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابــد، می تواند مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می آید. هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.

کریمی وکیل متخصص در ارث -09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ