» نحوه اداره ترکه متوفی بدون وارث

vakil ers 09194504079

نحوه اداره ترکه متوفی بدون وارث


احتمالا برای شما هم سوال بوده که فردی که فوت می نماید و وراث وی معلوم نیست اموال وی بعد از فوتش چگونه اداره میگردد  و مرجع رسیدگی به وضعیت ارث با جامانده از وی کدام دادگاه می باشد؟

بر اساس ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی اداره ترکه  امور ترکه عبارت است از هرگونه اقداماتی برای مهر و موم و تحریر ترکه و هر گونه اقدامی دیگر برای رساندن  ارث به جا مانده به صاحبین حقوق آن.

بر اساس ماده ۱۶۳ همان قانون رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آنجا بوده است و اگر در ایران اقامتگاه نداشته باشد ،آخرین محل سکونت وی ملاک عمل میباشد.و اگر محل سکونت در ایران نداشته باشد دادگاهی صالح است که اموال غیر منقول وی در آنجا وجود دارد و اگر فرد اموال غیر منقول مختلفی داشته باشد دادگاهی صالح است که ابتدائا شروع به رسیدگی نموده است.

اگر متوفی ورثه اش معلوم نباشد در اینصورت به تقاضای ذینفع و یا دادستان دادگاه ماترک وی را اداره میکند.

اداره ترکه مرحوم هم همانند اداره تصفیه ورشکستگی تاجر میباشد حال چه متوفی تاجر باشد و چه نباشد.

برای ماترک وی نیز همانند تاجر ورشکسته،مدیر تصفیه تعیین میشود حتی اگر تاجر نباشد و رسیدگی بر این اساس مستلزم صدور حکم ورشکستگی متوفی نیست.

رای وحدت شماره  ۱۷۹۸ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۱۶  نیز در اینخصوص آمده که عینا در ذیل ارائه میگردد.با احترام کریمی وکیل متخصص ارث

 

vakil ers09194504079

نحوه اداره ترکه متوفی بدون وارث


احتمالا برای شما هم سوال بوده که فردی که فوت می نماید و وراث وی معلوم نیست اموال وی بعد از فوتش چگونه اداره میگردد  و مرجع رسیدگی به وضعیت ارث با جامانده از وی کدام دادگاه می باشد؟

بر اساس ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی اداره ترکه  امور ترکه عبارت است از هرگونه اقداماتی برای مهر و موم و تحریر ترکه و هر گونه اقدامی دیگر برای رساندن  ارث به جا مانده به صاحبین حقوق آن.

بر اساس ماده ۱۶۳ همان قانون رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آنجا بوده است و اگر در ایران اقامتگاه نداشته باشد ،آخرین محل سکونت وی ملاک عمل میباشد.و اگر محل سکونت در ایران نداشته باشد دادگاهی صالح است که اموال غیر منقول وی در آنجا وجود دارد و اگر فرد اموال غیر منقول مختلفی داشته باشد دادگاهی صالح است که ابتدائا شروع به رسیدگی نموده است.

اگر متوفی ورثه اش معلوم نباشد در اینصورت به تقاضای ذینفع و یا دادستان دادگاه ماترک وی را اداره میکند.

اداره ترکه مرحوم هم همانند اداره تصفیه ورشکستگی تاجر میباشد حال چه متوفی تاجر باشد و چه نباشد.

برای ماترک وی نیز همانند تاجر ورشکسته،مدیر تصفیه تعیین میشود حتی اگر تاجر نباشد و رسیدگی بر این اساس مستلزم صدور حکم ورشکستگی متوفی نیست.

رای وحدت شماره  ۱۷۹۸ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۱۶  نیز در اینخصوص آمده که عینا در ذیل ارائه میگردد.با احترام کریمی وکیل متخصص ارث

اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش

اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش رأی
وحدت رویه شماره 1798 مورخ 16/11/1331 اداره ترکه طبق ماده (162) قانون امور حسبی
از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین
اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده (327) آن قانون همین که معلوم نباشد
متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به
تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و
لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب
اشعار ماده (274) با لحاظ ماده (332) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت
به متوفی نخواهد بود.


آخرین مطالب این وبلاگ