» آیا مطالبه سهم الارث مستلزم طرح دادخواست تقسیم ترکه نیز میباشد(نشست قضائی)

حتما شما هم دیده اید که پس از فوت شخصی ،ورثه ی وی احتمالا دچار اختلافاتی شده و برخی از ورثه حتی اقدام به تصرف در سهم سایر وراث نموده و از پرداخت و یا ارائه سهم باقی وراث امتناع مینمایند.در اینجا ورثه و یا ورثه هایی که از حقوق ارثی خود  به دلیل زیاده خواهی آن دیگری محروم شده اند مجبور شده در دادگاه طرح دعوی نموده و سهم الارث خود را مطالبه نمایند.

اما سوال اینجاست که دادگاه به این خواسته چگونه رسیدگی نماید در حالی که هنوز سهم الارث خواهان دعوی مشخص نشده ،به معنای دیگر چگونه دادگاه حکم به پرداخت سهم الارث خواهان صادر نماید در حالی که هنوز ارث ،مابین ورثه تقسیم نشده و مشاع و مشترک مابین ورثه میباشد؟ در اینمورد مابین قضات مبنی بر اینکه آیا مطالبه سهم الارث مستلزم درخواست تقسیم ترکه است (یعنی قبلا تقسیم ترکه شده باشد و یا اینکه ضمن دادخواست مطالبه ی سهم الارث تقاضای تقسیم شده باشد) ویا اینکه مطالبه سهم الارث به طور ضمنی مستلزم تقسیم ترکه و صدور حکم در خصوص سهم الارث هم است اختلاف نظر وجو دارد؛ به هر حال بر خی از قضات اکثریت معتقدند که مطالبه سهم الارث به لحاظ اینکه ورثه در ماترک به طور مشاعی سهیم هستند،مستلزم این است که قبلا اموال بین آنها تقسیم شده باشد و یا اینکه حداقل در ضمن دادخواست مطالبه درخواست تقسیم هم شده باشد. در هرصورت درخواست تقسیم میبایست به طرفیت کلیه ورثه مطرح گرد. اما عده ی کمتری دیگر از قضات معتقدند که مطالبه سهم الارث به طور ضمنی مستلزم درخواست تقسیم ترکه هم میباشد و دادگاه باید به دعوی سهم الارث رسیدگی،ابتدائا آنرا تقسیم و سپس حکم به تحویل سهم الارث صادر نماید اما دعوی باید به طرفیت کل ورث صادر نماید. می بینید که در اینمورد بین قضات محاکم اختلاف نظر وجود داشته بنابر احتیاط به نظر میرسد که همزمان با طرح دعوی مطالیه سهم الارث و بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه نمیتواند به دعوایی رسیدگی نماید مگر اینکه رسیدگی به آن دعوی توسط شخص و یا اشخاص ذینفع از دادگاه خواسته شده باشد.دادخواست تقسیم ترکه نیز مطرح گردد تا قبل از رسیدگی به خواسته مطالبه سهم الارث،دادگاه ابتدائا سهم خواهان را مشخص و آنرا تقسیم نماید و سپس اقدام به صدور حکم به مطالبه یهم الارث نماید.


آخرین مطالب این وبلاگ