» آیا قبل از اقامه دعوای مطالبه اجرت المثل تقسیم ترکه بین ورثه ضرورت دارد؟

ابتدا باید بین ورثه تقسیم ترکه صورت گیرد تا دعوای مطالبه اجرت المثل اقامه شده از سوی یکی از وراث علیه وارث دیگر قابل استماع باشد.

ذیلا دو نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۹۴ مورخ:۱۳۹۱/۱۱/۲۳

                                                    رأی دادگاه   

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.م‌ به طرفیت آقای ع.م  به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف پلاک ثبتی ۴۶۱۳ ۹۲ بخش ۱۱ تهران از تاریخ ۷۹/۰۴/۱۶ لغایت زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلا به ۵۱ میلیون ریال خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشت بنده و خوانده از وراث مرحوم ح.م بوده که از زمان فوت پدرمان در تاریخ ۷۹/۰۴/۱۶ (خوانده)ملک مذکور را در تصرف خود داشته و حاضر به تخلیه آن و پرداخت اجاره بها نمی باشد لذا مستدعی محکومیت وی به شرح دادخواست تقدیمی بوده خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه در مقام دفاع اظهار داشته،اولا.از تاریخ ۸۹/۰۵/۳۰ ملک مذکور را تخلیه نموده 

و اصلاً از آن استفاده نمی‌کند خوانده در مشهد زندگی می‌کند و بنده نمی‌توانم کاری انجام دهم ثانیا.اجاره‌بهایی که از مستاجر ملک دریافت می‌کردم بین همه ورثه تقسیم میکردم ولی با توجه به رابطه برادری رسیدی از آنها دریافت نمی‌ کردم و اجاره بها را به واسطه مادرم به سایر ورثه تحویل می‌دادم مادر خود را نیز به عنوان گواه تعرفه شده تعرفه نموده و مشارالیه نیز اظهارات خواهان را تایید نموده و اظهار داشت خوانده اجاره مغازه را به بنده می داد و من هم به بچه ها می دادم و خواهان طلبی از خوانده از این بابت ندارد و خواهان نیز اظهار داشت بنده به جز ۵ میلیونی که سال گذشته از مادرم دریافت کردم مبلغ دیگری از ایشان بابت اجاره بهای مغازه دریافت نکردم فلذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و توجها به دفاعیات موجه خوانده و اینکه حسب اظهارات گواه،خواهان سهم خود را از منافع پلاک ثبتی مذکور دریافت می‌کرده و دلیلی بر کذب بودن گواهی شاهد به دست نیامده و خواهان نیز اقرار به دریافت مبلغ ۵ میلیون تومان از گواه در سال گذشته نموده خواسته خواهان را مقرون به واقع ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد. رئیس دادرس شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران_مدانلو رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.م به طرفیت آقای ع.م نسبت به دادنامه شماره ۹۴۹_۱۳۹۱/۰۸/۲۱ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی مطالبه اجرت المثل به شرح آن بر ملک متنازع فیه صادر شده است نظر به اینکه حسب گواهی حصر وراثت صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران طرفین دعوا وراث مرحوم می‌باشند لازم بود از ابتدا تقسیم ترکه صورت بگیرد سپس دعوی حاضر قابلیت استناد داشته باشد بنابراین دعوی در موقعیت فعلی قابلیت استماع نداشته مستندا به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران_مستشار دادگاه قربانوند_فهیمی گیلانی

کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ