» نحوه دخالت دادن ورثه محروم از تصرف در ماترک مشاعی

نمونه رای شعب دادگاههای بدوی در خصوص این موضوع که برخی از ورثه با تصرفات خود ،موجب محرومیت سایر ورثه از تصرف در مال مشاعی ماترک گشته و علاوه بر آن بر مال موروثی اقدام به ایجاد بنا نموده اند.

شماره پرونده :۷۷_۴۲۵
 شماره دادنامه:۶۸۱
رای دادگاه
در این پرونده آقای م.ر با استناد به گواهی ثبتی مالکیت ثبتی مشاعی پلاک ۴۸ اصلی بخش ۴ چلاو به طرفیت آقای ی.گ. طرح دعوی نموده و خواستار دخالت مشاعی خود در یک هکتار زمین از پلاک مذکور و همچنین قلع و قمع اعیانی موجود در آن گردیده و ضمن دادخواست توضیح داده که مالک مشاعی پلاک ۴۸ اصلی (مقداری از طریق ارث و مقداری از طریق انتقال از برادرش ع.ر) قریه چلاو می باشد و چون خوانده بدون مجوز متصرف یک قطعه زمین در پلاک فوق گردیده و در آن احداث بنا نموده لذا رسیدگی به موضوع را به شرح خواسته دارد سپس آقای ا.و وکیل دادگستری به وکالت از خواهان طی لایحه مورخه ۷۷/۳/۵ خواسته خواهان را به تسلیط و دخالت مشاعی محدود و از خواسته دوم یعنی قلع و قمع مستحدثات صرف نظر نموده است خوانده ضمن مدافعاتش مدعی گردیده که با خریداری زمین از مالکین آن چون تصرفات ایادی قبلی مفروز بوده وی نیز با خریداری قطعات افرازی و اخذ مجوزهای قانونی اقدام به تصرف در زمین خریداری نموده است.
دادگاه با استماع توضیحات مفصل طرفین به شرح منعکس در صورت جلسات دادگاه متعاقب استعلام ثبتی در خصوص میزان و چگونگی مالکیت خواهان به شرح جلسه ۷۷/۷/۵ و با وصول پاسخ استعلام موضوع در جلسه ۷۷/۱۰/۱۵ مجددا مطرح و دادگاه شرح تصمیم جلسه مذکور جهت روش شدن امر و احراز موضوع قرارهای معاینه محلی و تحقیق محلی و کارشناسی صادر نمود نظر به اینکه از مجموع اظهارات طرفین و موی گواهی گواهان محلی و صورت جلسات اجرای قرار معاینه محلی و مشاهدات عضو مجری محترم قرار و گواهی ثبتی و خصوصا نظریه مورخه ۷۸/۳/۲۶ آقای مهندس د. کارشناس رسمی دادگستری که از هرگونه اعتراض موثری مصون مانده مالکیت مشاعی خواهان در پلاک ۴۸ اصلی موصوف و تصرفات خوانده در محدوده آن احراز میگردد و نظر به اینکه برابر مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی هر مالکی حق تصرف در مایملک خود را دارد و هیچ مالکی را نمی توان از تصرف ملک او منع کرد و ادامه تصرفات خوانده نیز در سهم خواهان بدون میل و رضای او مجاز نمی باشد لذا با توجه به مراثب فوق دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص داده مستندا به مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم به تسلیط و دخالت مشاعی خواهان در زمین متصرفی خوانده صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه ۷ دادگاه عمومی
نجفی

کریمی وکیل متخصص در ارث-09194504079


آخرین مطالب این وبلاگ