» نمونه رای دادگاه بابت تقاضای تقسیم ارث

تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک

در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رای بر بطلان دعوا صادر کند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ 

                                                     رای دادگاه 

در این پرونده خواهان ها پ.ش و م با شهرت س با وکالت آقای م.ی دادخواستی به خواسته صدور حکم بر تقسیم ماترک و مطالبه 

 

سهم الارث به طرفیت خواندگان آقایان الف.ب.الف همگی با شهرت س و خانم ها ل.س و پ.ع تقدیم داشته اند بدین شرح که اصحاب دعوی وراث مرحوم ح.س می باشند که تقاضای تقسیم ماترک را نموده‌اند نظر به اینکه اموال غیر منقول تعرفه شده حسب اظهار نظر کارشناسی قابل تقسیم نمی باشد لذا خواسته خواهان ها قابلیت اجابت نداشته و حکم به بطلان ادعای خواهان ها صادر و اعلام می‌گردد البته بدیهی است که خواهان ها حق تقاضای فروش مال مشترک را خواهند داشت رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی حقوقی دماوند_ قربانی قادی

کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله