» تاثیر غیر قابل تقسیم بودن ارث بر تقاضای تقسیم ترکه در دادگاه

در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رای بر بطلان دعوا صادر کند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب تجدید نظر محاکم دادگستری در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ 

                                                     رای دادگاه  

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی به وکالت از خانم ها پ.س و م.س و وراث مرحومه ش.س به طرفیت تجدید نظر خواندگان ۱_ آقای الف س ۲_ وراث مرحوم م س نسبت به دادنامه شماره ۱۷۴ مورخ ۹۲/۳/۳۰ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن 

در مورد دادخواست خانم ها پ و م و ش همگی س. به طرفیت تجدید نظر خوانندگان به خواسته تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر گردیده با مداقه در مندراجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و صرفنظر از اینکه در دادنامه مرقوم می‌بایستی انشا قرار می گردید یا حکم از آنجا که ظاهراً حسب نظر کارشناس اموال غیرمنقول تعرفه شده با در نظر گرفتن جمیع و عوامل موثر در قضیه قابل تفکیک و تقسیم از طریق قطعه بندی اموال غیرمنقول نبوده و نظر به اینکه تقسیم از طریق فروش نیز یکی از طرق تقسیم ماترک در ما نحن فیه می باشد و به موجب مندرجات لایحه منضم پرونده صفحه ۱۶۵ آقای وکیل خواهانها این تقاضا را به عمل آورده و لکن دادگاه محترم نخستین در این خصوص نفیاً یا اثباتاً هیچ اقدامی معمول ننموده و طبعاً تصمیمی نیز اتخاذ ننموده‌اند با این وصف دادگاه به تجویز ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروحه را صادر و مقرر می‌دارد پرونده جهت معمول نمودن اقدامات مقتضی و اتخاذ تصمیم لازم در مورد تقسیم ماترک از طریق فروش آن به نظر ریاست محترم دادگاه نخستین برسد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران_ مستشار دادگاه قمری_ نوری نجفی کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079

کریمی وکیل متخصص در ارث_09194504079

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله