خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره

اخراج ثلث ماترک قبل از تحریر ترکه

اخراج ثلث ماترک قبل از تحریر ترکه

اخراج ثلث ماترک که مورد وصیت قرار گرفته است مقید به انجام ‌تحریر ترکه نیست و دادگاه باید به چنین دعوایی حتی قبل از انجام تحریر ترکه رسیدگی کند. در زیر دو نمونه از آر...

نظر ۰ بازدید ۱۱۶۵
اثر رد ترکه قبل از تصرف در آن توسط وراث

اثر رد ترکه قبل از تصرف در آن توسط وراث

هر کدام از ورثه که ترکه را قبول کرده باشند می توانند قبل از تصرف در ترکه آن را رد نمایند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند. برابر ماده ...

نظر ۰ بازدید ۷۱۱
اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف

اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف

اتفاق میافتد که متوفی قبل از فوت خویش وصیت میکند که بعد از مرگش شخص و یا اشخاصی،وصی بر اداره اموالی باشد که مطابق قانون وصیت کرده.اما در بعضی از وصیت نامه ها ،موصی به ج...

نظر ۰ بازدید ۴۹۵
چه اموالی از ارث معاف از مالیات می باشند؟

چه اموالی از ارث معاف از مالیات می باشند؟

همانگونه که اطلاع دارید اموال متوفی بعد از مرگش مشمول مالیات بر ارث بوده و میبایست بر اساس قانون مالیات بر ارث مالیات آن پرداخت شود البته برخی از اموال متوفی معاف از ...

نظر ۰ بازدید ۴۷۴
مرجع اخراج ثلث ارث از کل ماترک

مرجع اخراج ثلث ارث از کل ماترک

بر اساس ماده ۸۲۶ قانون مدنی هر کسی میتواند برای بعد از فوتش وصیت کند و البته در مورد وصیت در خصوص اموال ،وصیت کننده مطابق ماده ۸۴۳ از قانون مدنی تنها میتواند تا یک سوم ...

نظر ۰ بازدید ۲۲۰۹
آنچه که در مورد دعوی اثبات نسب باید بدانید

آنچه که در مورد دعوی اثبات نسب باید بدانید

آنچه که در مورد دعوی اثبات نسب باید بدانید مدت زمان زیادی نیست که از قانون اجباری شدن سند سجلی برای هر فرد در کشور ما میگذرد بعد از تصویب قانون ثبت احوال و قوانین ...

نظر ۰ بازدید ۱۴۹۹
نحوه اداره ترکه متوفی بدون وارث

نحوه اداره ترکه متوفی بدون وارث

نحوه اداره ترکه متوفی بدون وارث احتمالا برای شما هم سوال بوده که فردی که فوت می نماید و وراث وی معلوم نیست اموال وی بعد از فوتش چگونه اداره میگردد و مرجع رسیدگی به ...

نظر ۰ بازدید ۸۳۴
دادگاه صالح به عزل قیم و تعیین قیم موقت

دادگاه صالح به عزل قیم و تعیین قیم موقت

دادگاه صالح به عزل قیم و تعیین قیم موقت برای رسیدگی به دعوی عزل قیم ویا تعیین قیم جدید و یا تعیین قیم موقت و سایر امور محجو ر کدام دادگاه صالح است.؟عین متن رای وحدت...

نظر ۰ بازدید ۵۱۳
مرجع رسیدگی به ابطال ثبت واقعه فوت

مرجع رسیدگی به ابطال ثبت واقعه فوت

بر اساس ماده ۱۱۰۱ تا ۱۱۰۹ قانون مدنی چنانچه فردی مدت بالنسبه مدیدی از غیبتش بگذرد و عادتا چنین فردی زنده تصور نشود برای او حکم موت فرضی صادر میکنند از آن جمله اینکه ی...

نظر ۰ بازدید ۵۸۶
۱۲۳۴۵
مشاوره support